Category Archives: ผู้สูงอายุ

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข […]

การสงเคราะห์ การจัดการศพตามประเพณี

ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับสิทธิการสนับสนุน การสงเคราะห์ […]

การขอสนับสนุนโครงการจากกองทนุผสู้งูอายุ

องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ที่ต้องการได้รับส […]

การกยู้มืเงนิประกอบอาชพีจากกองทนุผสู้งูอายุ

ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์การกู้ยืมเงินจาก […]

ผู้สูงอายุกับสวัสดิการอันพึงได้รับจากภาครัฐอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนแร้นแค้นมากจนไม่สามารถพอที […]

คู่มือ Caregiver กับการเริ่มต้นการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

เมื่อถึงเวลาที่ต้องดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ในวัยชรา สิ่ […]