Category Archives: สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข […]

การสงเคราะห์ การจัดการศพตามประเพณี

ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับสิทธิการสนับสนุน การสงเคราะห์ […]

การขอสนับสนุนโครงการจากกองทนุผสู้งูอายุ

องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ที่ต้องการได้รับส […]

การกยู้มืเงนิประกอบอาชพีจากกองทนุผสู้งูอายุ

ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์การกู้ยืมเงินจาก […]

MEA เยียวยาวิกฤต COVID-19 เริ่มลดค่าไฟ 3% 3 เดือนให้ผู้ใช้ไฟทุกประเภท

MEA เยียวยาวิกฤต COVID-19 เริ่มลดค่าไฟ 3% 3 เดือนให้ผู้ […]

สวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย คืออะไร?

สวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยคืออะไร?       […]

ผู้สูงอายุกับสวัสดิการอันพึงได้รับจากภาครัฐอย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ยากจนแร้นแค้นมากจนไม่สามารถพอที […]

คู่มือ Caregiver กับการเริ่มต้นการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

เมื่อถึงเวลาที่ต้องดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ในวัยชรา สิ่ […]

2 นักสู้พิการ! “ลุงสมพงษ์”ของานทำแลกเงิน – “ยายชุบ” ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายก๋วยจั๊บเลี้ยงลูกสติฟั่นเฟือน!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่ […]

จ่ายวันนี้! เปิดวิธีเช็คสิทธิ์ เงินเยียวยา ‘คนพิการ’ 1,000 บาท

เช็คบัญชีด่วน เงินเยียวยาผู้พิการเริ่มจ่ายวันนี้ (29 พ. […]