กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

 

นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในเรื่องการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) นอกจากจะทำหน้าที่บริหารจัดการสิทธิการรับบริการสารณสุขอย่างทั่วถึงและเสมอภาคของคนไทยทุกคนผ่านสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ “สิทธิบัตรทอง” แล้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับท้องที่ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่คนในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสม และสอดคล้องความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ จึงเกิดเป็น “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด – อบจ.) มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 1 แสดงถึงกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แบบมีส่วนร่วม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แบบมีส่วนร่วม

ที่มาภาพ: “คู่มือการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด”

 

กลุ่มเป้าหมายการบริการของกองทุนฟื้นฟูฯ

กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. คนพิการ (ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550) ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2. ผู้สูงอายุ (อายุเกินกว่า 60 ปี) ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
  3. ผู้ป่วยที่พ้นระยะเฉียบพลัน (Acute phase) ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Sub-acute phase) ในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่ถูกประเมินเป็นคนพิการ แต่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีความบกพร่องทางการ เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด จากภาวะสุขภาพอนามัย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือให้มีสมรรถภาพด้านสุขภาพ เพื่อให้ข้อจำกัดดังกล่าวลดลงหรือหมดไป

 

 

ตัวอย่างบริการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสำหรับคนพิการ

กรณีตัวอย่าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสระบุรี

  1. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี
   – คนพิการสามารถยื่นคำให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ต่อกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ตัวอย่างคำขอ https://www.saraburipao.go.th/home/wp-content/uploads/2020/01/แบบคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย.pdf
   – โดยเป็นการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในรายการดังต่อไปนี้ ปรับพื้นบ้าน (ให้เรียบ/ทางลาดสำหรับใช้รถเข็น) ราวจับบันได ราวจับเพื่อฝึกยืน/เดิน ราวเกาะภายในบ้าน ปรับห้องน้ำ (ราวจับ โถสุขภัณฑ์ พื้นห้องน้ำ ฝักบัว) ปรับประตู (ขยายความกว้างของประตูให้รถเข็นผ่านได้ และอื่น ๆ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2. การสนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
   – คนพิการสามารถยื่นขอการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพไปใช้ที่บ้าน โดยเป็นการยื่นคำขอผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่
   – อุปกรณ์ที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนได้แก่ ที่นอนลม รถเข็นวีลแชร์ รถเข็นวีลแชร์ที่มีการกำหนดคุณสมบัติ รถเข็นนั่งถ่าย เก้าอี้นั่งถ่าย รถสามล้อโยก เตียงปรับระดับได้ ไม้ค้ำยัน ไม้เท้า 1 จุด ไม้เท้า 3 จุด ไม้เท้า 4 ขา เครื่องผลิตออกซิเจน 3 ลิตร เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร เครื่องผลิตออกซิเจน 8 ลิตร เครื่องดูดเสมหะ ชุดถังออกซิเจน เครื่องพ่นยา เครื่องดันตัว (Push up) กระดานบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (Quadriceps Board)  ถุงทราย จุกยางสวมไม้ค้ำยัน เตียงไม้เตี้ยมีราวกั้น โต๊ะคร่อมเตียง อุปกรณ์ฝึกเดิน 4 ขาชนิดมีล้อ (Posterior wheel walker) อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขาชนิดมีล้อ (Anterior wheel walker) อุปกรณ์ช่วยเดินแบบพับได้ รถเข็นช่วยเดิน (Rollator) รถเข็นอาบน้ำนั่งถ่าย รถเข็นปรับเอนนอนอาบน้ำนั่งถ่าย รถเข็นคนพิการแบบช่วยเหลือตนเอง ฯลฯ

กรณีตัวอย่าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดพะเยา

  1. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดพะเยา
   – คนพิการสามารถยื่นคำให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ต่อกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดพะเยา ตัวอย่างคำขอ http://1.179.197.106/newweb/images/Doc-Kongtoon/b%E0%B8%9Fep_kam_kor/4.แบบฟอรมคำขอใหมการปรบสภาพแวดลอมทอ.docx
  2. การสนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
   – คนพิการสามารถยื่นขอการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพไปใช้ที่บ้าน โดยเป็นการยื่นคำขอผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่

 

กิจกรรมบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สำหรับกลุ่มคนพิการ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

คนพิการที่มีความประสงค์จะขอรับบริการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นระดับจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นระดับจังหวัดในท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยกองทุนฯ จะมีสำนักงานประจำอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

“คู่มือการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด”

https://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/ฟื้นฟู/คู่มือการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด.pdf

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี”

          https://www.saraburipao.go.th/home/recover

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา”

          http://1.179.197.106/newweb/index.php/2016-01-18-04-54-23?start=20

Skip to content