การทำงานของคนพิการ

 

ในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มีกำหนดถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการจ้างงานคนพิการในหลายมาตรา ได้แก่ มาตรา 33, 34, 35, 36, 37, 38 และ 39 วัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนพิการเข้าถึงโอกาสในการทำงาน ได้ใช้ศักยภาพของตนเอง จนนำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมสนับสนุนความเป็นอยู่ของครอบครัว นอกจากนั้น ยังมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรและคำสั่งกรมสรรพากรที่ประกาศใช้เพื่อระบุถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการโดยสรุปดังนี้

 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

 • มาตรา 33 ให้สถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงาน
 • อัตราส่วน 100:1 คือต้องจ้างคนพิการ 1 คนต่อลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่ 100 คน เศษของลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่ 50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน [1]
 • นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการ (เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) มาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ 2 เท่า [2]
 • มาตรา 34 หากสถานประกอบการไม่ได้รับคนพิการเข้าทำงานตามจำนวนที่กำหนด ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวนเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำครั้งล่าสุดในปีก่อนส่งเงินเข้ากองทุนฯ x 365 (วัน) x จำนวนคนพิการที่ไม่รับเข้าทำงาน
 • หากสถานประกอบการที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ แต่ไม่ได้ส่ง ส่งเงินล่าช้า หรือส่งเงินไม่ครบถ้วน ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ส่งเข้ากองทุนฯ
 • นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถนำจำนวนเงินที่ส่งเข้ากองทุนฯ มาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่าที่จ่ายจริง
 • มาตรา 35 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือสถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯ ตามมาตรา 34 หน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการนั้นอาจดำเนินการ
  1. ให้สัมปทาน
  2. จัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ
  3. จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการด้วยวิธีพิเศษ
  4. ฝึกงาน
  5. จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
  6. จัดให้มีล่ามภาษามือ
  7. ให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้
 • ตามคำสั่งกรมสรรพากรฯ [3] สถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรา 35 มีสิทธิได้รับสิทธิทางภาษีดังนี้
  1. การให้สัมปทาน และการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ไม่มีสิทธินำมูลค่าการให้คนพิการได้ใช้สิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
  2. การจัดจ้างเหมาช่วงหรือจ้างเหมาบริการด้วยวิธีพิเศษที่เป็นไปเพื่อกิจการของตน หรือเป็นไปเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณ-ประโยชน์ โดยเป็นการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการไปยังสถานที่ดังต่อไปนี้สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่าที่จ่ายจริง
   ก. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
   ข. สภากาชาดไทย
   ค. วัดวาอาราม
   ง. สถานพยาบาลของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล
   จ. สถานศึกษาของทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันศึกษาเอกชน
   ฉ. องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
  3. การฝึกงาน และการจัดให้มีล่ามภาษามือ สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่าที่จ่ายจริง
  4. การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ 2 เท่า [4]
  5. การให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เช่น การซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ สามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ถ้าให้เงินคนพิการโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานให้กับคนพิการ กรณีนี้ไม่มีสิทธินำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

 

 • มาตรา 36 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้อายัดทรัพย์สินของสถานประกอบการซึ่งไม่ส่งเงินที่จะต้องส่งตามมาตรา 34

 

 • มาตรา 37 เอกชนซึ่งได้จัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะบริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
 • การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกสามารถนำมาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ 2 เท่า [5]

 

 

 • มาตรา 38 สถานประกอบการที่จ้างคนพิการเข้าทำงานมากกว่าร้อยละ 60 ของลูกจ้าง โดยมีระยะเวลาจ้างเกินกว่า 180 วันในปีภาษีใดมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น
 • นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการ (เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ฯลฯ) มาลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ 3 เท่า [6]
 • มาตรา 39 ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอำนาจประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 ต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  – ในกรณีที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาให้สัมปทาน การส่งเสริมการลงทุน การประกาศเกียรติคุณ สินเชื่อ รางวัล เครื่องราช-อิสริยาภรณ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่สถานประกอบการ ให้นําข้อมูลที่ได้ประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33, 34 และ 35 มาประกอบด้วย
  – ปัจจุบัน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้มีการพิจารณารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ประจำปี” ได้แก่
  1. องค์กรที่ส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา 33, 35
  2. องค์กรที่สนับสนุนคนพิการในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการดำเนินการตามมาตรา 35
  3. องค์กรสื่อมวลชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ

 

 

 

การทำงานของคนพิการตามมาตรา 33 และมาตรา 35

สำหรับการทำงานของคนพิการที่ตัวคนพิการเป็นผู้แสดงความประสงค์ในการทำงานและการประกอบอาชีพร่วมกับหน่วยงานนายจ้างที่ปฏิบัติตามกฎหมาย คือมาตรา 33 และมาตรา 35 (มาตรา 33 กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ อัตราส่วน 100:1 และมาตรา 35 ส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำงานในรูปแบบการทำงานอื่น นอกเหนือจากการเป็นลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความประสงค์สนับสนุนการทำงานของคนพิการ เช่น การให้สัมปทาน การจ้างเหมาบริการ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น)

 

การทำงานของคนพิการตามมาตรา 33

คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถสมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ โดยสถานประกอบการจะได้รับสิทธิทางภาษีจากการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 โดยคนพิการสามารถสืบค้นตำแหน่งงาน หรือรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครเข้าทำงานได้จากหลายช่องทาง ดังตัวอย่างแหล่งบริการด้านการจัดหางานคนพิการ ต่อไปนี้

  1. กรมการจัดหางาน มีบริการขึ้นทะเบียนจัดหางานและจับคู่งานที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถให้แก่คนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
   – กรุงเทพมหานคร: สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานกทม/
   – ส่วนภูมิภาค: สำนักงานจัดหางานจังหวัด รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานจังหวัด/
  2. เว็บไซต์ตลาดงานคนพิการออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเว็บไซต์ smart job center โดยกรมการจัดหางาน มีบริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับคนพิการ พร้อมรายละเอียดตำแหน่งงาน และการติดต่อสมัครงานจากสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ และบริการค้นหาการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ ตามมาตรา 35
   http://prjob.dep.go.th/
   https://smartjob.doe.go.th//JSK/JobAnnounce/JobMatching
  3. เพจเฟซบุ๊ก “คนพิการต้องมีงานทำ – มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม” โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม มีบริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับคนพิการ พร้อมรายละเอียดตำแหน่งงาน และการติดต่อสมัครงาน รวมไปถึงข่าวสารการจ้างงานเชิงสังคมสำหรับคนพิการ
   https://www.facebook.com/konpikanthai/
  4. เว็บไซต์ jobsee.me และเพจเฟซบุ๊ก “ตลาดงานผู้พิการ คนพิการหางาน อาชีพคนพิการ” มีบริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับคนพิการ พร้อมรายละเอียดตำแหน่งงาน และการติดต่อสมัครงาน และบริการให้คนพิการลงประกาศหางาน
   http://jobsee.me/
   https://www.facebook.com/work2disbillity
  5. เว็บไซต์ thaijobsgov.com มีการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของหน่วยงานรัฐ พร้อมรายละเอียดตำแหน่งงาน และขั้นตอนการสมัคร
   https://www.thaijobsgov.com/
  6. เว็บไซต์หางานเอกชน มีบริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน พร้อมรายละเอียดตำแหน่งงาน และการติดต่อสมัครงานจากสถานประกอบการทั่วประเทศ และรับฝากประวัติให้สถานประกอบการเรียกเข้ารับการสัมภาษณ์ คนพิการสามารถเลือกค้นหาได้จากทั้งตำแหน่งงาน ประเภทงานที่ต้องการ วุฒิการศึกษา หรือสถานที่ที่ต้องการทำงาน เป็นต้น
   https://th.jobsdb.com/
   https://www.jobbkk.com/home
   https://www.jobthai.com/
   https://www.jobtopgun.com/StartSearch
   https://www.jobth.com/searchjob.php
  7. เว็บไซต์ห้องตลาดงานคนพิการ โดยมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย มีบริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับคนพิการ พร้อมรายละเอียดตำแหน่งงาน และการติดต่อสมัครงานจากสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ
   http://www.tddf.or.th/job/
  8. เว็บบอร์ดรับสมัครงานคนพิการ โดยมูลนิธิคนพิการไทย มีบริการให้คนพิการประกาศหางานด้วยตนเอง
   http://www.tdf.or.th/webboard/10592/รับสมัครงานคนพิการ

หมายเหตุ: คนพิการที่ต้องการใช้สิทธิเข้าทำงานตามมาตรา 33 ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นหลักฐานประกอบในการใช้สิทธิ เนื่องจากสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการประกอบการรายงานผลการจ้างงานแก่กรมการจัดหางาน

 

การใช้มาตรา 35 เพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการ

นอกเหนือการสมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 33 แล้ว คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถใช้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อการประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถของคนพิการได้ ได้แก่ การให้สัมปทาน การจัดสถานที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการด้วยวิธีพิเศษ การฝึกงาน การจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก การจัดให้มีล่ามภาษามือ หรือการให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้

ในกรณีผู้ดูแลคนพิการขอใช้สิทธิแทนคนพิการต้องมีชื่อเป็นผู้ดูแลคนพิการในบัตรประจำตัวของคนพิการที่มาใช้สิทธิแทน คนพิการที่อยู่ในอุปการะต้องไม่สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เป็นผู้เยาว์
  • เป็นผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
  • เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมอนไร้ความสามารถ (พิจารณาจากคำสั่งศาล)
  • เป็นคนพิการซึ่งมีสภาพความพิการถึงขั้นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยมีหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดหรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

สิทธิตามมาตรา 35

  1. การให้สัมปทาน หมายถึง การให้สิทธิคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินในการประกอบอาชีพ เช่น ให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการใช้พื้นที่ในการทำเกษตรจำนวน 2 ไร่ เพื่อปลูกผัก และให้เป็นผู้หาประโยชน์จากการขายผักตลอดระยะเวลาการให้สัมปทาน เป็นต้น
   – ติดต่อโดยตรงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้สัมปทาน
   – ติดต่อกรมการจัดหางานซึ่งให้บริการขึ้นทะเบียนการใช้สิทธิตามมาตรา 35 และจับคู่คนพิการกับสถานประกอบการกับหน่วยงานของรัฐที่ให้สิทธิตาม 35 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกรุงเทพมหานคร: สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานกทม/ และส่วนภูมิภาค: สำนักงานจัดหางานจังหวัด รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานจังหวัด/
   – ติดต่อเว็บไซต์ตลาดงานคนพิการออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเว็บไซต์ smart job center โดยกรมการจัดหางาน
   http://prjob.dep.go.th/
   https://smartjob.doe.go.th//JSK/JobAnnounce/JobMatching
  2. การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ หมายถึง การจัดสถานที่ทั้งภายในหรือภายนอกองค์กรเพื่อให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เช่น ให้พื้นที่บริเวณโรงอาหารเพื่อให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการขายอาหารจำนวน 1 ร้าน และผลประโยชน์และเงินรายได้จากการขายอาหารให้ตกเป็นของคนพิการ เป็นต้น
   – ติดต่อโดยตรงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   – ติดต่อกรมการจัดหางานซึ่งให้บริการขึ้นทะเบียนการใช้สิทธิตามมาตรา 35 และจับคู่คนพิการกับสถานประกอบการกับหน่วยงานของรัฐที่ให้สิทธิตาม 35 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกรุงเทพมหานคร: สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานกทม/ และส่วนภูมิภาค: สำนักงานจัดหางานจังหวัด รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานจังหวัด/
   – ติดต่อเว็บไซต์ตลาดงานคนพิการออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเว็บไซต์ smart job center โดยกรมการจัดหางาน
   http://prjob.dep.go.th/
   https://smartjob.doe.go.th//JSK/JobAnnounce/JobMatching
  3. การจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ หมายถึง การจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการจากคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการโดยตรง เช่น หน่วยงานทำสัญญาจ้างเหมากับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการในการทำป้ายไวนิลจำนวน 100 แผ่น ในระยะเวลา 2 เดือน ในราคา 20,000 บาท เป็นต้น
   – ติดต่อโดยตรงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่จัดสถานที่จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   – กรมการจัดหางานซึ่งให้บริการจัดหางานจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการให้คนพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับกรุงเทพมหานคร: สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานกทม/ และส่วนภูมิภาค: สำนักงานจัดหางานจังหวัด รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานจังหวัด/
   – ติดต่อเว็บไซต์ตลาดงานคนพิการออนไลน์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเว็บไซต์ smart job center โดยกรมการจัดหางาน
   http://prjob.dep.go.th/
   https://smartjob.doe.go.th//JSK/JobAnnounce/JobMatching
   – ติดต่อมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
  4. การฝึกงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หรือการถ่ายทอดวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ เช่น หน่วยงานฝึกงานหลักสูตรซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 30 คน โดยหน่วยงานเป็นผู้จัดหาที่พัก วัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร เอกสาร ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดการเข้าฝึกงานให้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ รวมระยะเวลาการฝึกงานทั้งสิ้น 6 เดือน เป็นต้น
   – ติดต่อโดยตรงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่ฝึกงาน เช่น 1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.pwd.kmutt.ac.th/index.php/news-activities และ 2) หลักสูตรการฝึกงานการโรงแรมสำหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล https://rs.mahidol.ac.th/RS-MAP-EX/
  5. การจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก หมายถึง การจัดให้มีขึ้นใหม่หรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ โดยดำเนินการในสถานที่หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือสถานประกอบการซึ่งรับคนพิการเข้าทำงาน เช่น หน่วยงานจัดให้มีทางลาด ที่จอดรถ ลิฟท์เคาน์เตอร์สำหรับบริการคนพิการทางการเคลื่อนไหว เป็นต้น
   – ติดต่อโดยตรงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำงาน เพื่อขอคำปรึกษาหรือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เป็นนายจ้าง
  6. การจัดให้มีล่ามภาษามือ หมายถึง การจัดให้มีล่ามภาษามือในหน่วยงานที่มีคนพิการทางได้ยินปฏิบัติงานอยู่ เช่น หน่วยงานที่มีคนพิการทางการได้ยินได้จ้างบุคคลซึ่งจดแจ้งเป็นล่ามภาษามือต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร โดยหน่วยงานเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนให้ล่ามภาษามือ เป็นต้น
   – ติดต่อโดยตรงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำงาน เพื่อขอคำปรึกษาหรือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เป็นนายจ้าง
  7. การให้ความช่วยเหลืออื่นใด หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการซื้อสินค้าจากคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการโดยตรง เช่น หน่วยงานสนับสนุนจักรเย็บผ้าให้คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ในการเย็บผ้า (ด้าย เข็ม ฯลฯ) เพื่อให้นำไปประกอบอาชีพเย็บผ้า เป็นต้น
   – ติดต่อโดยตรงกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลืออื่นใด
   – ติดต่อมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตู้ ปณ. 47 ปณฝ.สนามเป้า กรุงเทพฯ 10406 เบอร์โทรศัพท์ 02 279 9385 โทรสาร 02 279 9345 เว็บไซต์ https://www.sif.or.th/ ในโครงการ “การจ้างงานเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ” โดยมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมมีบริการเชื่อมประสานสถานประกอบการกับคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพผ่านการจ้างงานรูปแบบ “การจ้างงานเชิงสังคมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ” โดยงานดังกล่าวมีลักษณะดังนี้ 1) งานสนับสนุนหน่วยงานเป็นประจำ เป็นงานที่เน้นให้คนพิการที่มีความพร้อมเดินทางไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรเป็นประจำ ซึ่งหน่วยงานนั้นจะเป็นผู้มอบหมายและติดตามผลการทำงานของคนพิการ 2) งานบริการสังคมที่ต้องลงพื้นที่ (คนพิการต้องกำกับดูแลงานของตนเอง) เป็นงานบริการสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคม การปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ เช่น การเยี่ยมลงพื้นที่ให้กำลังใจคนพิการและผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง การประสานเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่คนพิการและผู้สูงอายุพึงมี เป็นต้น 3) งานส่งเสริมอาชีพ (ประกอบอาชีพอิสระ) เป็นการสนับสนุนอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มีความสนใจในอาชีพอิสระ การสนับสนุนเน้นเป็นเงินทุนในการตั้งต้นประกอบอาชีพที่ไม่ได้จ่ายเป็นค่าแรง เช่น งานปศุสัตว์ งานปลูกผัก งานขายของชำ งานร้านตัดผม เป็นต้น

หมายเหตุ: คนพิการที่ต้องการใช้สิทธิตามมาตรา 35 ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการเป็นหลักฐานประกอบในการใช้สิทธิ เนื่องจากสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการประกอบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 35 แก่กรมการจัดหางาน

 

สิทธิตามกฎหมายแรงงาน

เมื่อคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการถือว่าคนพิการนั้นเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการตามกฎหมายแรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้คนพิการถูกเอารัดเอาเปรียบในการจ้างงาน คนพิการควรมีความเข้าใจเรื่องสิทธิของตนเองตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

  • เวลาทำงาน: ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  • เวลาพัก: ในวันที่มีการทำงานให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมงภายใน 5 ชั่วโมงแรกของการทำงาน
  • วันหยุดประจำสัปดาห์: ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน
  • วันหยุดตามประเพณี: ไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติด้วย ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไป และลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี: ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันทำงาน และลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคนพิการ

  • กรุงเทพมหานคร: สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ 1-10 รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานกทม/
  • ส่วนภูมิภาค: สำนักงานจัดหางานจังหวัด รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.mol.go.th/งานจังหวัด/ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

  • กรุงเทพมหานคร: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
   สายด่วน 1506 กด 3
   E-Mail : info@labour.mail.go.th
  • ส่วนภูมิภาค: สามารถติดต่อทางสายด่วน 1506 กด 3 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รายละเอียดสถานที่ตั้งและเบอร์ติดต่อ https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

“การเข้าร่วมในสังคมของคนพิการในประเทศไทย”

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-angkok/documents/publication/wcm_041891.pdf

“แนวปฏิบัติตตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

http://www.thaiarmywives.org/web/downloads/1.pdf

“คู่มือการให้บริการตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ฉบับสมบูรณ์)”

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/ems_th/15599001b579efff7be56c25e712aa3f.pdf

“สิทธิประโยชน์ทางภาษี กรณีการจ้างงานคนพิการ”

http://www.rd.go.th/ratchaburi/fileadmin/templates/ratchaburi/tax_disability.pdf

“พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

http://dep.go.th/uploads/Docutents/33cb9847-0905-4854-842e-fec9922ff1e6พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ%20พ.ศ.%202550%20(ปรับปรุงครั้งที่%206).pdf

“10 ช่องทางหางานคนพิการ”

https://www.facebook.com/konpikanthai/photos/pcb.2468889733335905/2468888890002656/

“สิทธิตามกฎหมายแรงงาน”

          https://nakhonnayok.mol.go.th/news/สิทธิตามกฎหมายแรงงาน[1] กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนําส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554

[2] มาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 499 พ.ศ. 2553

[3] คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 156/2561 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.157/2561 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรายจ่ายจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

[4] มาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 499 พ.ศ. 2553

[5] มาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 499 พ.ศ. 2553

[6] มาตรา 3 ของพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 499 พ.ศ. 2553 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 215) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงานเกินกว่าร้อยละหกสิบของลูกจ้างในสถานประกอบการ

 

 

Skip to content
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt): failed to open stream: operation failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

php shell hacklink php shell seobizde.com jigolo arayan bayanlar www.jigolosahibinden.com jigolo olmak istiyorum jigolo ajansi jigolo siteleri jigolo başvurusu karşıyaka escort sohbet okey oyna süperbahis beylikdüzü escort bodrum escort hotforex bedavabonuscum.com gabile instagram takipçi satın al medyum kalkinmaatolyesi.org bet bahis Aşık Etme Duası esenyurt escort şirinevler escort avcilar escort