ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อนและจำเป็น จัดบริการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยการตรวจรักษาและการให้บริการกายภาพบำบัด นันทนาการ และกิจกรรมต่างๆ และเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเป็นที่พบปะของผู้สูงอายุตลอดจนการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสมาชิกของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและสังคม ศูนย์บริการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นอกจากศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงแล้ว ยังมีหน่วยงานย่อยซึ่งให้บริการเช่นเดียวกับศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง คือ หน่วยบริการทางสังคมห้วยขวาง  ตั้งอยู่บริเวณอาคารแฟลต 2 เคหะชุมชนห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

การให้บริการของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

  1. ให้บริการด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
  2. ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น บริการด้านการแพทย์ สุขภาพอนามัย การสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษา นันทนาการ ฯลฯ
  3. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
  4. จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ
  5. เป็นศูนย์กลางประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุรวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
  6. ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู พลัดหลง ฯลฯ โดยการรับผู้สูงอายุเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน และดำเนินการตามกระบวนการทางด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา

 

การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมผู้สูงอายุ

การจัดสวัสดิการและให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1. การให้บริการแก่ผู้สูงอายุทั่วไป เป็นการบริการทางสังคมเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมในวัน เวลาราชการ และเป็นการให้บริการแบบไป-กลับ  ซึ่งผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ
  2. การให้บริการผู้สูงอายุบ้านพักฉุกเฉิน เป็นบริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุชาย – หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไปในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ไม่มีที่พักอาศัย ขาดคนเลี้ยงดู พลัดหลง เร่ร่อน หรือถูกนำส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ฯลฯ เพื่อติดตามหาญาติ หรือส่งต่อในสถานสงเคราะห์คนชราหากไม่มีญาติ ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการด้านปัจจัยสี่ การพยาบาล สุขภาพอนามัย กายภาพบำบัด รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุภายนอกที่มาใช้บริการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้บริการแต่อย่างใด พักอาศัยชั่วคราวได้ครั้งละ 15 วัน และอยู่ภายใต้ระเบียบการเข้าพักอาศัยของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งสามารถรับผู้สูงอายุได้วันละ 30 คน

 

ตารางการจัดกิจกรรมศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 

วัน

เวลา

กิจกรรม

วันจันทร์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

กิจกรรมกายภาพบำบัด
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
กิจกรรมเข้าจังหวะ
กิจกรรมไทเก็ก (24 ท่า)
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมลีลาศ

วันอังคาร

เวลา 09.00 – 16.00 น.

กิจกรรมธาราบำบัด
กิจกรรมดนตรีไทย
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
​- กิจกรรมเข้าจังหวะ
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมรำไทย
กิจกรรมฝึกอาชีพ

วันพุธ

เวลา 09.00 – 16.00 น.

กิจกรรมกายภาพบำบัด
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
​- กิจกรรมเข้าจังหวะ
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมร้องเพลง

วันพฤหัสบดี

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

กิจกรรมธาราบำบัด
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
​- กิจกรรมเข้าจังหวะ
กิจกรรมไทเก็ก (24 ท่า)
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมลีลาศ

วันศุกร์

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

กิจกรรมกายภาพบำบัด
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
​- กิจกรรมเข้าจังหวะ
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมร้องเพลง

 หมายเหตุ: วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ

 

การสมัครสมาชิกศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการ
  2. กรอกใบสมัคร
   (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางช่องทางออนไลน์ด้านล่างหรือติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ให้บริการ http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000103/3sor/frombandindang.pdf) และส่งเอกสารแนบ ดังนี้
   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   – สำเนาทะเบียนบ้าน
   – รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. รับบัตรสมาชิกหลังจากยื่นใบสมัครแล้ว 1 สัปดาห์

 

ระเบียบการเข้าใช้บริการศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

  1. ต้องติดบัตรสมาชิกทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ
  2. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่สวมเสื้อแขนกุดหรือสายเดี่ยว และไม่สวมกางเกงขาสั้น
  3. ห้ามทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือพูดจาส่อเสียดผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน
  4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในอาคาร
  5. ห้ามนำสินค้าเข้ามาขาย
  6. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา และสารเสพติดทุกชนิด
  7. ช่วยดูแลรักษาความสะอาด และถนอมทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้โดยประหยัด
  8. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

 

การขอเข้ารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน

  1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
  2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ไม่มีที่พักอาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและพลัดหลงฃ
  3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น อาบน้ำเองได้ รับประทานอาหารเองได้
  4. ไม่มีจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน พิการหรือทุพพลภาพ
  5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  6. ไม่เป็นบุคคลที่รอการพิพากษาคดี หรือถูกภาคทัณฑ์
  7. เป็นผู้สูงอายุที่สมัครใจในการเข้ามาขอรับบริการและประพฤติตนอยู่ในระเบียบของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และผู้สูงอายุต้องลงลายมือชื่อทุกคนในการเข้ารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน
  8. ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน

ในการเข้ารับบริการต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบรับรองทางการแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
  4. ใบนำส่งตัวของผู้สูงอายุในการเข้ารับบริการของบ้านพักฉุกเฉินจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  • ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง เลขที่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
   โทรศัพท์ 02 246 8662
   อีเมล์ dsc.elderly@gmail.com
   Facebook https://www.facebook.com/dsc.elderly?_rdc=2&_rdr
  • หน่วยบริการทางสังคมห้วยขวาง  อาคารแฟลต 2 เคหะชุมชนห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

—————————————————

 

ข้อมูลอ้างอิง

“ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง”

http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/13731/ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

“ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง”

          https://www.facebook.com/dsc.elderly?_rdc=2&_rdr

 

Skip to content