ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จัดหาที่พักชั่วคราวแก่ผู้สูงอายุที่มีความเดือดร้อนและจำเป็น จัดบริการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยการตรวจรักษาและการให้บริการกายภาพบำบัด นันทนาการ และกิจกรรมต่างๆ และเพื่อส่งเสริมศักยภาพและเป็นที่พบปะของผู้สูงอายุตลอดจนการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสมาชิกของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนและสังคม ศูนย์บริการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นอกจากศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงแล้ว ยังมีหน่วยงานย่อยซึ่งให้บริการเช่นเดียวกับศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง คือ หน่วยบริการทางสังคมห้วยขวาง  ตั้งอยู่บริเวณอาคารแฟลต 2 เคหะชุมชนห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

การให้บริการของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

  1. ให้บริการด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
  2. ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น บริการด้านการแพทย์ สุขภาพอนามัย การสังคมสงเคราะห์ การให้คำปรึกษา นันทนาการ ฯลฯ
  3. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์ เพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
  4. จัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ เน้นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ
  5. เป็นศูนย์กลางประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุรวมทั้งกระตุ้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ
  6. ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู พลัดหลง ฯลฯ โดยการรับผู้สูงอายุเข้าพักในบ้านพักฉุกเฉิน และดำเนินการตามกระบวนการทางด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา

 

การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการและการส่งเสริมผู้สูงอายุ

การจัดสวัสดิการและให้บริการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1. การให้บริการแก่ผู้สูงอายุทั่วไป เป็นการบริการทางสังคมเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ในการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยศูนย์ฯ จะจัดกิจกรรมในวัน เวลาราชการ และเป็นการให้บริการแบบไป-กลับ  ซึ่งผู้สูงอายุที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ
  2. การให้บริการผู้สูงอายุบ้านพักฉุกเฉิน เป็นบริการเลี้ยงดูผู้สูงอายุชาย – หญิง อายุ 60 ปีขึ้นไปในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ไม่มีที่พักอาศัย ขาดคนเลี้ยงดู พลัดหลง เร่ร่อน หรือถูกนำส่งมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ฯลฯ เพื่อติดตามหาญาติ หรือส่งต่อในสถานสงเคราะห์คนชราหากไม่มีญาติ ซึ่งผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการด้านปัจจัยสี่ การพยาบาล สุขภาพอนามัย กายภาพบำบัด รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุภายนอกที่มาใช้บริการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้บริการแต่อย่างใด พักอาศัยชั่วคราวได้ครั้งละ 15 วัน และอยู่ภายใต้ระเบียบการเข้าพักอาศัยของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง ซึ่งสามารถรับผู้สูงอายุได้วันละ 30 คน

 

ตารางการจัดกิจกรรมศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง 

วัน

เวลา

กิจกรรม

วันจันทร์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

กิจกรรมกายภาพบำบัด
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
กิจกรรมเข้าจังหวะ
กิจกรรมไทเก็ก (24 ท่า)
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมลีลาศ

วันอังคาร

เวลา 09.00 – 16.00 น.

กิจกรรมธาราบำบัด
กิจกรรมดนตรีไทย
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
​- กิจกรรมเข้าจังหวะ
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมรำไทย
กิจกรรมฝึกอาชีพ

วันพุธ

เวลา 09.00 – 16.00 น.

กิจกรรมกายภาพบำบัด
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
​- กิจกรรมเข้าจังหวะ
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมร้องเพลง

วันพฤหัสบดี

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

กิจกรรมธาราบำบัด
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
​- กิจกรรมเข้าจังหวะ
กิจกรรมไทเก็ก (24 ท่า)
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมลีลาศ

วันศุกร์

เวลา 09.00 – 16.00 น. 

กิจกรรมกายภาพบำบัด
กิจกรรมเปตอง

เวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมสวดมนต์
ออกกำลังกาย
​- กิจกรรมเข้าจังหวะ
เล่นเกม (ปาเป้า โยนห่วง โบว์ลิ่งสนาม)

เวลา 13.00 – 16.00 น.

กิจกรรมร้องเพลง

 หมายเหตุ: วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ งดให้บริการ

 

การสมัครสมาชิกศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ให้บริการ
  2. กรอกใบสมัคร
   (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางช่องทางออนไลน์ด้านล่างหรือติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ให้บริการ http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000103/3sor/frombandindang.pdf) และส่งเอกสารแนบ ดังนี้
   – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   – สำเนาทะเบียนบ้าน
   – รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. รับบัตรสมาชิกหลังจากยื่นใบสมัครแล้ว 1 สัปดาห์

 

ระเบียบการเข้าใช้บริการศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง

  1. ต้องติดบัตรสมาชิกทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ
  2. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่สวมเสื้อแขนกุดหรือสายเดี่ยว และไม่สวมกางเกงขาสั้น
  3. ห้ามทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือพูดจาส่อเสียดผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน
  4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในอาคาร
  5. ห้ามนำสินค้าเข้ามาขาย
  6. ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา และสารเสพติดทุกชนิด
  7. ช่วยดูแลรักษาความสะอาด และถนอมทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้โดยประหยัด
  8. ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

 

การขอเข้ารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน

  1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
  2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ไม่มีที่พักอาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและพลัดหลงฃ
  3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น อาบน้ำเองได้ รับประทานอาหารเองได้
  4. ไม่มีจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน พิการหรือทุพพลภาพ
  5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  6. ไม่เป็นบุคคลที่รอการพิพากษาคดี หรือถูกภาคทัณฑ์
  7. เป็นผู้สูงอายุที่สมัครใจในการเข้ามาขอรับบริการและประพฤติตนอยู่ในระเบียบของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง และผู้สูงอายุต้องลงลายมือชื่อทุกคนในการเข้ารับบริการของบ้านพักฉุกเฉิน
  8. ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 15 วัน

ในการเข้ารับบริการต้องมีเอกสารประกอบ ดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบรับรองทางการแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง
  4. ใบนำส่งตัวของผู้สูงอายุในการเข้ารับบริการของบ้านพักฉุกเฉินจากหน่วยงานราชการหรือเอกชน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  • ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง เลขที่ 4641 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
   โทรศัพท์ 02 246 8662
   อีเมล์ dsc.elderly@gmail.com
   Facebook https://www.facebook.com/dsc.elderly?_rdc=2&_rdr
  • หน่วยบริการทางสังคมห้วยขวาง  อาคารแฟลต 2 เคหะชุมชนห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

 

—————————————————

 

ข้อมูลอ้างอิง

“ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง”

http://www.bangkok.go.th/social/page/sub/13731/ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง

“ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง”

          https://www.facebook.com/dsc.elderly?_rdc=2&_rdr

 

Skip to content
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt): failed to open stream: operation failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

php shell hacklink php shell seobizde.com jigolo arayan bayanlar www.jigolosahibinden.com jigolo olmak istiyorum jigolo ajansi jigolo siteleri jigolo başvurusu karşıyaka escort sohbet okey oyna süperbahis beylikdüzü escort bodrum escort hotforex bedavabonuscum.com gabile instagram takipçi satın al medyum kalkinmaatolyesi.org bet bahis Aşık Etme Duası esenyurt escort şirinevler escort avcilar escort