เตาเผาถ่าน

จุดเริ่มต้นของภูมิปัญญา

การเผาถ่านโดยเตาเผาถ่านหลุมดินฝังกลบด้วยแกลบ ได้ปริมาณถ่านน้อยและสิ้นเปลืองเวลา จึงต่อยอดโดยการประยุกต์ใช้ถังน้ำมัน 200 ลิตรและฝังกลบด้วยแกลบ ส่งผลให้ได้จำนวนถ่านเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 80 จากเดิมร้อยละ 50  นอกจากนี้ยังได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม คือ น้ำส้มควันไม้ 

ภาพถ่ายเตาเผาถ่าน

ประโยชน์ที่ได้รับ

เริ่มจากใช้ในครัวเรือนถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น จนเป็นต้นแบบให้กับชุมชนและบุคคลทั่วไปในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น ลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นต้น

 

Skip to content