การทำปุ๋ยหมักจากเชื้อราขาว

ชื่อภูมิปัญญา  การทำปุ๋ยหมัก

เจ้าของภูมิปัญญา  นางเพียงจันทร์  สุมามาน  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๒๕๖/๔  หมู่ ๑๑  บ้านโคกเหล็ก  ตำบลหารเทา  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง 

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

       นางเพียงจันทร์  สุมามาน  อายุ ๒๕๐๗  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  ๒๕๖/๔  หมู่ ๑๑  บ้านโคกเหล็ก  ตำบลหารเทา  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  จากคนๆคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย  หากเขคนนั้นไ่ม่มีแรงบันดาลใจที่จุดประกายความคิดแล้วส่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ดังเช่น  นางเพียงจันทร์  สุมามาน  ผู้ซึ่งประสบภัยธรรมชาติ  เมื่อปี ๒๕๕๓  หลังจากถุกพายุพัดสวนยางล้มเสียหาย  จึงเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจที่จะหาแนวทางการแก้ไข  เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแแปลงต่างๆ  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนโโยมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกับสิ่งเหล่านั้น  ทำให้เกิดกระบวนการคิด  วิเคราะห์ศักยภาพของครอบครัวตนเอง  โดยเริ่มจากการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง  การปลูกผัก  การเลี้ยงปลา  และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  ก็มีแนวคิดว่าน่าจะหาวิธีการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

        ใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนในการหมักปุ๋ย  สามารถนำมาใช้และสรา้งรายได้ให้กับครอบครัวได้

วัตถุดิบที่ช้ประโยชน์ในการผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา  ซึ่งพื้นที่อื่นไม่มี  ได้แก่

        การใช้เชื้อราขาวจากธรรมชาติ  แกลบ  รำ  หยวกกล้วย  เป็นต้น

รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

        การใช้เชื้อราขาวในธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมในน้ำหมักแล้วนำมาหมักกับวัสดุธรรมชาติที่ท้องถิ่นนั้นมีมาเป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิต  และสรา้งรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

 

 

Skip to content