หัตถกรรมจักสาน

นายฉลอง  เรืองพูน  เป็นชาวบ้านเขาวังทอง ตำบลนาขนาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  โดยกำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 177 หมู่ที่ 12 ตำบลนาขยาด โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นปู่ มาถึงรุ่นบิดาและรุ่นของนายฉลอง เอง ได้กล่าวว่า การจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันการจักสานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่น ที่ใช้ ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมี ประโยชน์ในการดำรงชีวิต การจักสานมีมานานแล้วและได้มีการพัฒนามาตลอดเวลาโดยอาศัยการ ถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง การดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ เอาการรู้หนังสือมาเกี่ยวข้อง   การเรียนรู้ต่างๆ อาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเล่าซึ่งไม่เป็นระบบในการ บันทึก สะท้อนให้เห็นการเรียนรู้ความรู้ที่สะสมที่สืบทอดกันมาจากอดีตมาถึงปัจจุบันหรือที่เรียกกัน ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนถ่ายทอดความรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ทำภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น คงอยู่ต่อเนื่องและยั่งยืน

Skip to content