หมอต้มยาสมุนไพรแผนไทย

 นายธวัช ชูปาน  เป็นชาวบ้านควนกฤษณา ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   โดยกำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๒๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลควนขนุน โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นปู่ มาถึงรุ่นบิดา และรุ่นของนายธวัช  ชูปานเองได้เรียนรู้จากผู้เป็นบิดาใน”การรักษาโรคด้วยยาต้มสมุนไพรต่างๆ” เช่นโรคเข็ดเมื่อยตามข้อต่างๆ  โรคเลือดของผู้หญิง โดยใช้สมุนไพรข้างบ้านที่ปลูกไว้เอง ในการต้มให้ดื่มและรักษา มีชาวบ้านบอกกันปากต่อปาก ว่าถ้าเป็นโรคเข็ดเมื่อยตามเข่า ตามข้อต่างๆ และโรคเลือดของผู้หญิง ให้ไปหา  นายธวัช ชูปาน  ซึ่งอดีตเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ (บ้านควนพลี) ที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการรักษาโรคเข็ดเมื่อยตามเข่า และข้อต่างๆ และโรคเลือดผู้หญิง ด้วยยาต้มสมุนไพรแผนไทย ได้ทำมานานถึง ๒๐ กว่าปี โดย บิดา เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ ต่อมาบิดาเสียชีวิตก็ได้ทำสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นนที่เล่าลือของประชาชนในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงมาตลอด

Skip to content