หนังขุนทอง น้องประเสริฐ

นายสมนึก  คำเกลี้ยง  เป็นชาวบ้านใสยาว ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงโดยกำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นปู่ มาถึงรุ่นบิดา และรุ่นของนายสมนึก  คำเกลี้ยง เอง เรียนรู้จากผู้เป็นบิดาใน “การแสดงหนังตะลุง” ปัจจุบันเป็นประธานชมรมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง และยังดำรงสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโตนดด้วนเป็นเวลา 4 สมัย มีประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดงหนังตะลุงมานานมากกว่า 30 ปี โดยบิดาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ ประกอบกับการสร้างสมประสบการณ์ด้วยตนเองในการแสดงหนังตะลุง เมื่อบิดาได้เสียชีวิตลงก็ได้สืบสานการเล่นหนังตะลุงสืบต่อมา

 

Skip to content