การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสาน

 

 

นางหนูเรียง  คงมี  เป็นชาวบ้านและเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลแหลมโตนดโดยปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ ๔ (บ้านเตง) ตำบลแหลมโตนด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากการเรียนรู้จากผู้เป็นบิดาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรแบบผสมผสานซึ่งเป็นการเกษตรที่มีการเพาะปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์ต่างๆอยู่ในพื้นที่เดียวกันภายใต้การเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัยหลักการอยู่รวมกันระหว่างพืช สัตว์ เกษตรผสมผสานกัน เช่น การเลี้ยงไก่ หรือสุกรบนบ่อปลา การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้ และเศษพืชและอาหารมาทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักแห้งและปุ๋ยพืชสด  การทำกับดักแมลงวันทอง และการทำน้ำหมักกำจัดศัตรูพืช และนำความรู้ที่มีไปเผยแพร่ให้ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านประจำตำบลรวมถึงเป็นวิทยากรการจัดการเรียนรู้เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.ตำบลแหลมโตนด สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมโตนด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนขนุน โดยได้นำความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการดำเนินชีวิตนานกว่า 30 ปี

 

 

Skip to content