การทำเครื่องแกงตำมือ

 

ข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ

นางเจียม  ทองต้ง  เป็นชาวบ้านตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยกำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 363 บ้านหน้าป่า  หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพร้าว  อำเภอป่าพะยอม โดยความคิดริเริ่มของภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจาก รุ่นสู่รุ่น ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มีการปลูกพืชผักสมุนไพรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะพริกขี้หนูพริกไทย ข่า ตะไคร้ขมิ้น ซึ่งชาวบ้านนิยมปลูกกันมากในบริเวณบ้าน สมุนไพรเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายและสามารถ นํามาปรุงแต่งเป็นเครื่องแกง เพื่อเพิ่มรสชาติอาหารให้เป็นที่ถูกปากของคนภาคใต้ปัจจุบันพืชสมุนไพรที่มีอยู่ ได้ถูกนํามาผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเครื่องแกงเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญในการปรุงอาหาร ของชาวภาคใต้ทั้งอดีตและปัจจุบัน ทุกครัวเรือนจะใช้วิธีการตําเครื่องแกง แต่ปัจจุบันด้วยบริบทของสังคมทําให้หลายครอบครัวไม่มีเวลาในการจัดเตรียมวัตถุดิบ ดังนั้นจึงจําเป็นที่ต้องซื้อเครื่องแกงแบบสําเร็จรูปตาม ท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบัน ผนวกกับกลุ่มแม่บ้าน ก็ต้องมีหน้าที่ในการช่วยกันประกอบอาหารในชุมชนที่มีการจัดงานต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตเครื่องแกงที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด เช่น พริกขี้หนูข่า ตะไคร้ขมิ้น กระเทียม พริกไทย  นํามาผสมกันในสัดส่วนที่เหมาะสม มีรสชาติที่ถูกปาก นํามาบดให้ละเอียด บรรจุถุงที่ สะอาดเพื่อเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้ได้นาน รสชาติไม่เปลี่ยนแปลง

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

เครื่องแกงตำมือ เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่โดนเด่นแตกต่างจากเครื่องแกงในภูมิภาคต่างๆ มีรสจัด เข้มข้น การจะปรุงให้ได้รสชาติจะต้องใช้เครื่องเทศให้ครบถ้วนจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร จึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผลิตเครื่องแกงตำมือด้วยครกหินรสชาติแบบชาวใต้แท้สำเร็จรูป 3 ชนิดได้แก่ แกงเผ็ด, แกงส้ม และแกงกะทิ สะอาด ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย

Skip to content