การพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน

เจ้าของภูมิปัญญา

          นายนเรศ  หอมหวล   บ้านเลขที่ ๙๖๕/๒๕  หมู่ ๑  บ้านปากพะยูน   ตำบลปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

          นายนเรศ  หอมหวล  เป็นคนพื้นเพตำบลปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ได้คิดค้นการเข้าถึงสิทธิ์ของคนที่ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐและพรบ.แรงงาน  ให้คนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์เหล่านี้ได้รับสิทธิ์ทางสวัสดิการชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน  เป็นการให้อย่างมีคุณค่า  รับอย่างมีศักดิ์ศรี

จุดเด่นของภูมิปัญญา

          ทุกคนในชุมชนเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันทุกคน

วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในการผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา  ซึ่งพื้นที่อื่นไม่มี  ได้แก่

          ใช้ตัวประธานและกรรมการเป็นจุดขายในการให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนทั้งประเภทสามัญและวิสามัญ

รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

           มีลักษณะเป็นวิทยากร  จัดตั้งกลุ่ม   ให้สมาชิกสื่อสาร  ใช้สื่อบุคคล  สื่ออินเตอร์เน็ต

Skip to content