ด้านการพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชน

ความเป็นมาของภูมิปัญญา

           นายนเรศ  หอมหวล   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๙๕๖/๒๕  หมู่ที่ ๑  บ้านปากพะยูน  ตำบลปากพะยูน  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ได้คิดค้นริเริ่มการเข้าถึงสิทธิ์ของคนที่ไม่ได้รับสวัสดิการจากรัฐและพรบ.แรงงาน  ให้คนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์เหล่านี้ได้รับสิทธิ์ทางสวัสดิการชุมชนอย่างเท่าเทียมกัน  เป็นการให้อย่างมีคุณค่า  รับอย่างมีศักดิ์ศรี

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

           ทุกคนในชุมชนเข้าถึงสวัสดิการอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกันทุกคน

วััตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา  ซึ่งพื้นที่อื่นไม่มี  ได้แก่

           ใช้ตัวของของประธานและกรรมการเป็นจุดขายในการให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนทั้งประเภทสามัญและวิสามัญ

รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

             ลักษณะเป็นวิทยากร  การจัดตั้งกลุ่ม  การให้สมาชิกสื่อสาร  ใช้สื่อบุคคล  สื่ออินเตอร์เน็ต

 

Skip to content