ศาสนาพิธีกร และวิทยากร

นายจรูญ  ชูเรือง เป็นชาวบ้านไสโพธิ์ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยกำเนิดอาศัย อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นลูกชาวนาโดยกำเนิด การศึกษาปริญญาตรี เป็นข้าราชการ (ข้าราชการบำนาญ) เกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ.2552 หลักจากเกษียณอายุราชการ ได้ทำงานเพื่อสังคมมาตลอด

Skip to content