ศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยาม

กศน.ตำบลคลองน้อยได้ประสานงานให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล เพื่อนำเอาความรู้และประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน ต่อยอดการให้บริการจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้ดำเนินการสำรวจแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสถานประกอบการ ในตำบลคลองน้อยพบว่า แหล่งเรียนรู้ที่ควรจัดตั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน คือ แหล่งการเรียนรู้ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเลขที่ 5/1 บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80330 ซึ่งมีลักษณะกิจกรรม เป็นศูนย์เรียนรู้ในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานการใช้กรรมวิธีในการปลูกพืชโดยใช้ทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยาม เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปรับปรุงดินให้ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและส้มโอ ภูมิปัญญา/เจ้าของ/ผู้ดูแล ที่ขอจัดตั้ง  คือ นายอาณัติ แสงวิมาน ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน การยอมรับจากหน่วยงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานของภาครัฐอีกหลาย ๆ หน่วยงาน มีการศึกษาดูงานในความสำเร็จของการรวมกลุ่มการปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านแสงวิมานด้วยเทคนิคของตัวเอง ซึ่งได้มาด้วยประสบการณ์ในการดูแลส้มโอมามากกว่า 20 ปี

Skip to content