ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

 

น้ำผึ้ง     ที่ได้จากผึ้งที่อยู่ในป่ามีน้อยลง เพราะคนเราตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ผึ้งและสัตว์ป่าขาดที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นคนยังเผาป่า ซึ่งเป็นการเผาทำลายผึ้งด้วย เพื่อให้ได้น้ำผึ้งเพียงพอกับความต้องการ คนเราจึงเริ่มเรียนรู้เรื่องผึ้ง และเริ่มลองเลี้ยงผึ้งเราเลี้ยงผึ้งเพื่อเก็บน้ำผึ้งไว้ขาย หรือส่งเข้าโรงงานทำลูกกวาด และใช้ทำยาด้วย เช่น ยาแก้ไอยาที่มีรสหวาน ๆ สำหรับเด็ก ส่วนมากจะมีน้ำผึ้งผสมอยู่ ทำให้หอมอร่อย น่ารับประทาน

          

 

            นายสมพงษ์ ร่างเล็ก เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 อาชีพ เกษตรกร ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 139/1  ม.10  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ ร่างเล็ก ได้ศึกษาหาความรู้ทำลังเลี้ยงผึ้งโพรงในพื้นที่บริเวณรอบบ้านหลายไร่ เป็นสวนผลไม้(สวนสมลม) จนมีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจนำไปประกอบเป็นอาชีพ และแปรรูปน้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง เช่น สีผึ้ง สบู่ จนสามารถจัดตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน และเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทย ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสแปลง ๖๖๖๐ (วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทยวิถีชุมชนตำบลนาบอน) รหัสทะเบียน ๕-๘0-๑๐-๐๑/๑-๐๐๓๓ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผึ้งโพรงไทยวิถีชุมชน ต.นาบอน) ทะเบียนเลขที่ o๘๐๓๕๖๓๐๐๔๐๔ ที่ตั้ง ๑๓๙/๔ ม.10 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

          น้ำผึ้ง  จัดเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ทั้งนำมาเป็นส่วนผสมด้านยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ เครื่องสำอาง ส่วนผสมของอาหาร น้ำผึ้งจึงมีความสำคัญต่อชีวิตในทุกช่วงวัย

             

 

ข้อมูลครูภูมิปัญญา

นายสมพงษ์ ร่างเล็ก

เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2523

อาชีพ เกษตรกร

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 139/1  ม.10  ต.นาบอน  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช

โทร 081-0830386

Skip to content