เศรษฐกิจพอเพียง

                                                                                             

 

เป็นบุคลที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนางบุญเรือน ทองจำรัส เป็นประธานกลุ่ม เป้าหมายหลักที่กลุ่มดำเนินการคือ ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ ใช้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพราะข้าวพวกนี้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของภาคใต้ และปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ ปลูกข้าวเป็นยา เพราะหลายคนในชุมชนประสบกับปัญหาสุขภาพเนื่องมาจากสารเคมีที่ใช้ปลูกข้าว วิธีการ คือ เริ่มจากส่งเสริมให้ทำนาอินทรีย์ครอบครัวละ 1 ไร่ ไว้บริโภค (1 คน 1 แปลง 1ไร่ เพื่อคนที่เรารัก)

            แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล และบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ให้แก่แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านยางยวน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมเกิดจากความสนใจของนางบุญเรือน ทองจำรัส แกนนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านยางยวน ที่มีความต้องการแปรรูปรำข้าวที่เหลือใช้จากโรงสีภายในหมู่บ้าน มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น โลชั่นบำรุงผิวหน้า โลชั่นบำรุงผิว ครีมอาบน้ำ และเจลล้างหน้า เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรำข้าวเพื่อเพิ่มมูลค้าสินค้า ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งคลีนิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

 

        โล่เชิดชูเกียรติ ครูบัญชีอาสา ระดับจังหวัด จาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2554

        OTOP 5 ดาว ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ ปี 2555

        สตรีที่ดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ ปี 2556

        กิจกรรมของ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนกลุ่ม

       โครงการการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง

       โครงการทำนาข้าวอินทรีย์

       โครงการปลูกผักเกษตรธรรมชาติ

       โครงการปลูกมะนาวในบ่อซิเมนต์

       โครงการปลูกพริกในบ่อซิเมนต์

       โครงการปลูกผักเกษตรอินทรีย์

       โครงการการทำน้ำยาอเนกประสงค์

       โครงการการทำสายคล้องแมส

 

                                                     

 

          ต่อมาในปี 2563 – 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจการทำชาจากจมูกข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพ นางบุญเรือน ทองจำรัส ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนได้เรียนรู้การทำนาข้าวอินทรีย์ครบวงจร การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการเก็บเกี่ยว และการทำปุ๋ยหมัก

 

 

                                        

 

ข้อมูลครูภูมิปัญญา

นางบุญเรือน   ทองจำรัส 

เกิดวันที่  ๑๖   เดือน   กรกฎาคม   ..  ๒๕๐๙  

อายุ  55 ปี

เบอร์โทรติดต่อ 0 898 729 687

Skip to content