จักสานกระด้งบ้านควนเคี่ยม

ภูมิปัญญาความรู้ / งานด้านจักสานไม้ไผ่

          นายสุชาติ  หิ้นจิ้ว   ได้รับสืบทอดความรู้มาจาก พ่อ แม่ เพื่อจักสานสิ่งของไว้ใช้เองกันภายในครอบครัวโดยไม่ต้อง ซื้อ เนื่องจากมีราคาแพง ปัจจุบันคุณลุงสุชาติได้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานและคนรุ่นหลังที่สนใจอีกด้วย

                       

รายละเอียดของภูมิปัญญา วัสดุที่ใช้ในการจักสานเป็นวัสดุที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้าน หรือหาได้ทั่วไปภายในหมู่บ้าน สามารถจักสานได้หลายชนิด เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด

วัสดุคือ ต้นไผ่ ถือเป็นทรัพยากรสำคัญ สามารถนำส่วนต่างๆ ของไผ่มาใช้ได้ ตั้งแต่ หน่อ ลำต้น ใบ ราก เยื่อไผ่ ขุยไผ่ ประโยชน์ หลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านงานหัตถกรรมจักสาน ใช้ทำเป็น ข้าวของเครื่องใช้มากมาย เช่น กระบุง ตะกร้า แคร่ กระจาด ฝาชีกรอบรูป กระเป๋า เป็นต้น ไม้ไผ่ที่พบในประเทศไทยและนิยมนำมาใช้ในงาน หัตถกรรมจักสานที่สำคัญ ดังเช่น ไผ่ผาก พบทางภาคใต้ และจังหวัดกาญจนบุรี นิยมนำ ลำต้นใช้ทำเข่งใส่ถ่าน เครื่องใช้ในครัวเรือน มีลักษณะขึ้นเป็นกอใหญ่หนาแน่นมาก มีลำต้นกลวง  ผิวเป็นมันปล้องยาว ลำต้นมีเนื้อหนาและเหนียว ทนทานดีมาก ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไผ่ชนิดนี้มีความสวยงาม คงทน และเป็นที่นิยมนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากกว่าไผ่ ชนิดอื่น เช่น ใช้ทำเครื่องจักสาน เฟอร์นิเจอร์ ใช้ในการก่อสร้าง ไผ่ซาง หรือไผ่ซางดอย พบทั่วไป แต่พบมากทางภาค กลางและภาคเหนือของประเทศไทย นิยมนำลำต้นมาใช้ใน การก่อสร้าง และนำมาจักตอกทำเครื่องจักสาน เช่น สานเข่ง ตะกร้า กระบุง บุ้งกี๋ และใช้ทำเครื่องเรือนต่าง ๆ ไผ่รวก พบทุกภาคของประเทศไทย นิยมปลูกเป็นแนว รั้วบ้าน เหมาะสำหรับนำมาทำเครื่องเรือนไม้

การจักสานกระด้งบ้านควนเคี่ยม

Skip to content