ไร่นาสวนผสม

ภูมิปัญญา ไร่นาสวนผสม

โดย นายสุรินทร์  ชิดเชี่ยว

@ ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                   

          ไร่นาสวนผสม เป็นระบบการเกษตรที่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นเรื่องการทำนา เพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลต่อกันระหว่างพืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม

เริ่มต้น การทำไร่นาสวนผสมของนายสุรินทร์ ชิดเชี่ยว เกิดจากการสนใจการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน ใช้ชีวิตภายใต้คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เมื่อทำความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เริ่มศึกษาการทำไร่นาสวนผสม เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านรายได้ ลดการพึ่งพาด้านเงินทุน ปัจจัยการผลิต และอาหารจากภายนอก เพื่อให้เกิดการประหยัดทางขอบข่าย เพิ่มรายได้จากพื้นที่เกษตรขนาดย่อยที่จำกัด นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอิสระในการดำรงชีวิตอีกด้วย  และที่สำคัญที่สุดคือความสุขจากการทำไร่นาสวนผสม ความสุขจากการใช้ชีวิตในทุกวัน   

  เดิมที นายสุรินทร์  ชิดเชี่ยว ปลูกยางพาราเป็นพืชหลัก แต่เนื่องจากมีความสนใจที่อยากจะทำไร่นาสวนผสม อีกทั้งเจ้าของที่ดินข้างบ้านบอกขายที่ประมาณ 4 ไร่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี ด้วยความเอาใจใส่ดูแลจึงทำให้ไร่นาสวนผสมในความฝัน กลายมาเป็นจริงและประสบความสำเร็จจนเป็นแบบอย่าง และเป็นจุดเรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งภาครัฐและเอกชนด้วย

      นายสุรินทร์ ชิดเชี่ยว เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ได้นำเทคโนโลยีความรู้ใหม่ๆมาประสานกับหลักการทำเกษตร ได้อย่างลงตัว ได้แก่

      1. กังหันน้ำ เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ดอน และเป็นเนินเขาการบริหารจัดการน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากต่อการเพาะปลูกและทำการเกษตร เกษตรกรใช้กังหันน้ำเพื่อส่งน้ำขึ้นพื้นที่สูงภายในสวนใส่อ่างกักเก็บน้ำ และส่งน้ำไปตามท่อลดน้ำต้นไม้ เป็นการทำการเกษตรโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทำงานร่วมกับตะบันน้ำ ช่วยสูบน้ำจากห้วยสาธารณะมาเก็บไว้ในบ่อเลี้ยงปลาเป็นการช่วยปรับสมดุลและออกซิเจนของน้ำภายในบ่อเลี้ยงปลาได้ กังหันน้ำที่ใช้นี้เป็นกังหันที่เกษตรกรสร้างขึ้นเองจากประสบการณ์จากการดูงานที่ต่างๆ และศึกษาจากยูทูป จนเป็นกังหันที่น่าชื่นชมดูสวยงามประสิทธิภาพดีให้เราได้เห็นและศึกษา

     2. ระบบโซลาร์เซลล์ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับเปิดไฟให้แสงสว่างในบ่อปลาเพื่อเพิ่มความสว่างให้บ่อปลา และล่อแมลงให้มาตกในบ่อเป็นอาหารให้แก่ปลาได้อีกด้วย

  3. หลอดไฟอัจฉริยะระบบ Sensor นำมาติดในพื้นที่ไร่นาสวนผสมเพื่อเพิ่มความสว่างให้พื้นที่ตามทางเดินและจุดสำคัญต่างๆที่ต้องใช้ความสว่างช่วงกลางคืน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของร่าสวนผสมได้เป็นอย่างดี

                   4. อุปกรณ์ช่วยขึ้นต้นมะพร้าว เกษตรกรประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับขึ้นต้นมะพร้าว เพื่อช่วยให้

               สามารถขึ้นต้นมะพร้าวได้ด้วยความปลอดภัย และช่วยทุนแรงได้เป็นย่างดี ไม่ต้องกังวนหากต้องอยู่บนต้นมะพร้าวนานๆ เหมาะกับการเก็บลูกมะพร้าวเป็นเป็นอย่างยิ่ง

ปัจจุบันสวนชิดเชี่ยว เป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงาน ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา รวมทั้งเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการทำไร่นาสวนผสม โดยเกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรได้เองทุกกิจกรรม ทางหน่วยงานเกษตรจึงได้ส่งเข้าประกวดเกษตรประเภทไร่นาสวนผสม จนได้รับรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และรักในสิ่งที่ทำ จนทำให้ประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ 

                                    

 

 

 

  ข้อมูลเพิ่มเติม                               

  นายสุรินทร์  ชิดเชี่ยว

  เกิดวันที่ 20  ตุลาคม 2503 อายุ 61 ปี

  เบอร์โทรติดต่อ091-8643252

 Facebook: สวนเกษตรพอเพียงบ้านชิดเชี่ยว

  https://www.youtube.com/watch?v=px078kIsKQ8     

  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

Skip to content