การแพทย์แผนไทย

สมุนไพรกำเนิดมาจากธรรมชาติและมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะ ในทางสุขภาพ อันหมายถึงทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการรักษาโรค ยาสมุนไพร คือยาที่ได้จากพฤกษาชาติสัตว์หรือแร่ธาตุ ซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพ สมุนไพรนอกจากจะใช้เป็นยาแล้ว ยังใช้ประโยชน์เป็นอาหาร เป็นเครื่องดื่ม เป็นอาหารเสริม เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอาง ใช้แต่งกลิ่น แต่งสีอาหารและยา ตลอดจนใช้เป็นยาฆ่าแมลง ซึ่งในปัจจุบันมีการตื่นตัวในการนำสมุนไพรมาใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

นายวิโรจน์ บันลือพืช เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2498 อาชีพ ข้าราชการบำนาญปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๓๖ หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวิโรจน์ บรรลือพืช มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร การรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคหอบ-หืด  โรคเบาหวาน โรคริดสีดวง โรคภายในสตรี โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและอื่นๆ เป็นอาจารย์สอนแพทย์แผนไทยที่สมาคมแพทย์แผนไทย ณ วัดโคกธาตุ จ.นครศรีธรรมราช อีกทั้งจัดตั้งชมรมสมุนไพรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลหรือเยาวชนที่สนใจด้วยการบอกเล่าและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีผลงานการรักษาเป็นที่ปรากฏจากเวชระเบียน/ประวัติผู้ป่วย  เช่น โรคเบาหวาน โรคโลหิตเป็นพิษ และโรคไต เป็นต้น

ปัจจุบันเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รับรักษาโรคทั่วไปด้วยสมุนไพรและส่งเสริมหมอพื้นบ้านให้ประกอบอาชีพให้ถูกต้องตามกฎหมาย                            

ซึ่งท่านได้ศึกษาเล่าเรียนการแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรม/เภสัชกรรม จากวัดโคกธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช และนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยที่ล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากการสั่งสมประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมองว่าจิตใจและอวัยวะ ต่าง ๆ ในร่างกายมีการทำงานที่สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียวกัน จะต้องอาศัยความรู้และภูมิปัญญาที่ได้ทดลอง ปฏิบัติจริงจนได้ผล แล้วจึงสะสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา ซึ่งยังคงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทยสืบต่อไป

 

 

Skip to content