ภูมิปัญญาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                             

      ชื่อ นายช่วง   สกุล สิงโหพล  ชื่อเล่น ลุงช่วง  เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3-8001-01202-58-7

เกิดวันที่ –  เดือน  –  พ.ศ. 2487  อายุ 77 ปี  ภูมิลำเนา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เชื้อชาติ ไทย   สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 126/3  หมู่ที่ 5  ตำบลช้างซ้าย  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์ 80000  โทรศัพท์ 080-5251-677  วุฒิการศึกษา ระดับประถมศึกษา

 

ความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ด้านภูมิปัญญา  การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ /การทำปุ๋ยนมจุลินทรีย์ชีวภาพ /การทำปลาดุกร้าและการทำน้ำหมักชีวภาพ  จำนวน  7 ปี

 

                 นายช่วง  สิงโหพล หลังจากเกษียณอายุราชการ  ซึ่งตนเองก็มีความสนใจในการทำเกษตรและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว และได้ไปศึกษาดูงานด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเริ่มจากการปลูกพืชผักสวนครัวและขยายการปลูกผักหลากหลายชนิดและเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กลับครอบครัว จนปัจจุบันกลายมาเป็นอาชีพหลักและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานภายในตำบลและอำเภอ รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่มีความสนใจ ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลและตำบลใกล้เคียงที่มีความสนใจ 

                              

แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                      การเริ่มเปิดใจในการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อน โดยการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลังจากนั้นก็เริ่มมาพลิกฟื้นผืนดินตนเองซึ่งเป็นดินเปรี้ยวที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้เลย โดยการแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9 มาใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอพียง ดังนี้

 

การพัฒนาปรับปรุงดิน

                      โดยการให้หญ้าแฝกมาปลูกในพื้นที่ของตนเอง เพื่อใช้รากของหญ้าแฝกใช้ในการระเบิดดิน และใช้ โดไมและปุ๋ยหมักชีวภาพ/น้ำหมักชีวภาพ ในการพัฒนาปรับปรุงดิน เพื่อปรับสภาพของดินที่เปรี้ยวให้ดีขึ้น แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาปรับปรุงดินในระยะเวลาที่นานประมาณ 1-2 ปี

การพัฒนาแหล่งน้ำ

                      เนื่องพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9  ในการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งน้ำมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นเราต้องจัดระบบน้ำ ให้ดีและเพียงพอในการใช้ ดังนั้นลุงช่วง สิงโหพล จึงขุดสระน้ำในพื้นที่เพื่อไว้ใช้ และเลี้ยงปลา

การทำการเกษตรอินทรีย์

                     เริ่มจากการปลูกของที่ละน้อยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ การบริหารจัดการน้ำ / การให้ให้อาหารกับดิน    ดินก็จะให้อาหารกับเรา การปลูกของที่กินและกินของที่ปลูก โดยใช้หลักเกษตรอินทรีย์ในการปลูก  ใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ / การทำน้ำส้มควันไม้ /การทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลและกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ ได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

                        

การยึดหลักคุณธรรม

 

                        การไม่ทำร้ายธรรมชาติ /การไม่ทำร้ายสุขภาพตนเองและการไม่ทำร้ายผู้บริโภค โดยการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ และมีผักที่ปลอดภัยในการบริโภคแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้าน ร่วมถึงการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคการบริหารจัดการกลุ่ม

 

การบริหารจัดการกลุ่ม

 

                       โดยใช้รูปแบบคณะกรรมการ มีคณะกรรมการทั้ง 13 หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ  ร่วมกันแก้ปัญหา หาช่องทางในการจัดจำหน่าย และการร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในในกลุ่ม

 

การส่งเสริมสนับสนุน ร่วมดำเนินกิจกรรม โดย กศน.อำเภอพระพรหม

               1.ด้านวิชาการ ในการจัดระบบ วิทยากร การจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

               2. การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ปัญหากับกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายตำบลช้างซ้าย

               3. การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรม ของสมาชิกกลุ่ม แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายตำบลช้างซ้าย

               4. การช่วยในการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม

               5.การช่วยในเรื่องระบบสารสนเทศ เช่น การทำหลักสูตร

 

                   

 

Skip to content