พัดใบกะพ้อ

              ใบกะพ้อเป็นพืชตระกูลปาล์ม  มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก   ใบมีลักษณะเป็นรูปพัด  ชาวบ้านในภาคใต้จะนิยมนำใบกะพ้อมาสานเป็นพัด  เรียกว่า “พัดใบกะพ้อ” หรือ “พัดใบพ้อ”  ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมประเภทจักสานที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้  โดยเฉพาะในอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นแหล่งผลิตที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อของ “พัดอายเลา” และในปัจจุบันพัดใบกะพ้อของหมู่บ้านสวนอายเลา  ตำบล  ทุ่งโพธิ์  อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชนและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างชัดเจน  เพราะเป็นชุมชนเดียวที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์พัดใบกะพ้อ  ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนจะทำเป็นอาชีพเสริม   มีไม่กี่ครัวเรือนที่ยึดเป็นอาชีพหลัก  เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง  ทั้งจากชุมชนใกล้เคียงและสินค้าหัตถกรรมด้วยกันทั้งในและต่างประเทศ
             
ผลิตภัณฑ์จากพัดใบกะพ้อเป็นการนำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต  เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น  ทำให้มีประโยชน์ต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก  ทั้งการพัฒนารายได้  พัฒนาชุมชนให้มีอาชีพเสริม  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เสริมสร้างความสามัคคีแก่คนในชุมชนเป็นอย่างดี  และมีประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังที่สนใจในผลิตภัณฑ์จากใบกะพ้อ
          ในปัจจุบันพัดใบกะพ้อได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มในหมู่บ้านดังนี้
          ๑. กลุ่มหัตถกรรมจักสานพัดใบกะพ้อบ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลร่อนพิบูลย์อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ๒. กลุ่มหัตถกรรมจักสานพัดใบกะพ้อบ้านสวนเลา ที่ตั้ง 307 หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

Skip to content