การนวดไทย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิปัญญา

          องค์ความรู้เกิดจากเหตุจูงใจอยากจะเรียน มีความชอบความสนใจ และเนื่องจากแม่เป็นแพทย์แผนไทย (หมอตำแย) และพ่อก็มีความสนใจด้านการนวดและการรักษาโดยการใช้ยา และเพราะตนเองก็รับราชการทหารเป็นแพทย์แผนไทยก็มีความสนใจและได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล จนกระทั่งได้มาพบข้อมูลที่วัดศาลามีชัย  คือ หมอกีชา วิมลเมธี  แต่ในขณะนั้นตนเองได้ประกอบอาชีพรับราชการจึงไม่สะดวกนักที่จะดำเนินการเพียงคนเดียว  จึงได้ติดต่อประสานงานกับเพื่อนฝูง คนรู้จักที่มีความสนใจในด้านนี้และจัดตั้งกลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทย  ประมาณ พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๒๕ ได้ทำพิธีมอบตนเป็นศิษย์ แก่หมอกีชา  วิมลเมธี  ได้มีการประชาสัมพันธ์ และการจัดหาห้องเรียน  มีผู้เรียน  มีนักเรียนแพทย์แผนไทยเกิดขึ้น และเมื่อจบหลักสูตรก็ได้เป็นครูสอนต่อ  และได้รับแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการนักเรียนและ หมอกีชา เป็นประธานศูนย์  ได้ศึกษาด้านการแพทย์แผนไทยครบทั้ง ๔ ด้านตามหลักสูตร  คือ เวชกรรมไทย  ผดุงครรภ์ไทย  การนวดไทย และด้านเภสัชกรรมไทย ตลอดเวลา ก็ได้ตั้งตนเป็นครูผู้สอนด้านการแพทย์แผนไทยมายาวนานกว่า ๓๖ ปี ได้ผ่านการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจนครบ ปัจจุบันได้จัดตั้งคลีนิครักษ์สุขภาพการแพทย์แผนไทย ได้ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย  กระทรวงสาธารณสุข

 

ประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้ 

เป็นครูผู้สอนแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ – ถึงปัจจุบัน  ให้กับลูกศิษย์ดังนี้    

  • ศูนย์การแพทย์แผนไทยวัดศาลามีชัย
  • คลีนิครักษ์สุขภาพการแพทย์แผนไทย
  • ให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  • ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกัลยาณี
  • ให้ความรู้แก่นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
  • วิทยากรผู้สอนให้กับผู้เรียนวิชาชีพการนวดไทย ให้กับ กศน. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 

แนวทางการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ท่านได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตทุก ๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะด้านการแพทย์แผนไทยและรู้จักเอาวิชาความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพ นำตัวยาที่ผลิตจากธรรมชาติ สมุนไพรไทยมาทำเป็นตัวยาประกอบการนวดและใช้บำรุงรักษาโรคต่างๆ ได้

Skip to content