ประชุมออนไลน์ทีมงานคลังปัญญา

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564ได้มีการประชุมออนไลน์ทีมงานคลังปัญญาผู้สูงอายุและชี้แจงนโยบายแนวทางการดำเนินงาน

Skip to content