การเข้าถึงบริการล่ามภาษามือ

ข้อมูลโดยย่อ: คนพิการทางการได้ยินหรือผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยินมีสิทธิยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือในกรณีการใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ การร้องทุกข์การกล่าวโทษหรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมรวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย

 

การเข้าถึงบริการล่ามภาษามือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ซึ่งรวมไปถึงบริการล่ามภาษามือ

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561 กำหนดให้คนพิการทางการได้ยินหรือผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยินมีสิทธิยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือในกรณีดังต่อไปนี้

  • การใช้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
  • การสมัครงานหรือการติดต่อประสานงานด้านการประกอบอาชีพ
  • การร้องทุกข์การกล่าวโทษหรือเป็นพยานในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่น
  • การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมรวมทั้งเป็นผู้บรรยายโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชนเป็นผู้จัดซึ่งมีคนพิการทางการได้ยินเข้าร่วมด้วย

 

การยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือ

  1. แบบคำขอรับบริการล่ามภาษามือ (ลม.03)
   http://www.ubonratchathani.m-society.go.th/?wpfb_dl=48
  2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ (กรณีผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการ)
  5. หนังสือขอรับการสนับสนุนล่ามภาษามือ (กรณีหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นหน่วยบริการล่ามภาษามือยื่นขอแทนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ แต่ต้องเป็นกรณีที่ไม่มีงบประมาณหรือมีไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่ล่ามภาษามือ)

สถานที่ยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือ

 • เขตกรุงเทพมหานคร:
  1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร. 023543388
  2. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   โทร. 02 354 3388 ต่อ 701-705
  3. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง) บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
   โทร. 02 364 7772
  4. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ซอยรามคำแหง 172 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10150
   โทร. 02 136 7288
  5. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (สายไหม) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
   โทร. 065 504 1494
  6. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5
   โทร. 02 482 3200
 • ส่วนภูมิภาค: สำนักงานพัฒนาสังคมปละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือหน่วยบริการในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เมืองพัทยา
  รายละเอียดติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด https://www.m-society.go.th/more_news.php?cid=146

 

การยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือผ่านระบบออนไลน์

นอกจากคนพิการทางได้ยินและผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยินจะสามารถยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือด้วยตนเองตามสถานที่ตามข้างต้นแล้ว คนพิการและผู้ดูแลคนพิการยังสามารถยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือผ่านระบบออนไลน์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการได้จากเว็บไซต์ http://sign.dep.go.th/public/requestSign.do?cmd=goRequestSign&ms=1594403665282 โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลือกประเภทของผู้รับบริการว่าเป็นคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ หรือหน่วยงาน
  2. กรอกรายละเอียด เลือกล่ามที่ต้องการ และระบุสถานที่ วันที่ เวลาที่ต้องการนัดพบ

คู่มือระบบงานล่ามภาษามือ โดยกรมพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
http://sign.dep.go.th/download/docFiles/20191018/03F65C26-1EAA-6F71-4F22-DE151697BDB8_%A4%D9%E8%C1%D7%CD%E3%AA%E9%A7%D2%B9%C3%D0%BA%BA%C5%E8%D2%C1%C0%D2%C9%D2%C1%D7%CD.pdf

 

การขอรับบริการล่ามภาษามือจากหน่วยงานอื่น ๆ

คนพิการทางการได้ยินหรือผู้ดูแลคนพิการทางการได้ยินยังสามารถขอรับบริการล่ามภาษามือจากหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่

  • บริการล่ามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
   ข้อมูลการติดต่อ ID Line: nadt.service
   เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 -17.00 น.
  • ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) มีบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนี้
   1. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความสั้น (SMS) – เบอร์ SMS: 086 000 5055
   2. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบรับ-ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น TTRS Message

   (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TTRS Message – IOS: https://apps.apple.com/us/app/ttrs-message/id874868993 / Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nectec.spt.ttrsmessage&hl=en)
   3. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น TTRS Live Chat
   (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TTRS Live Chat – IOS: https://apps.apple.com/th/app/ttrs-live-chat/id1199805750 / Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.ttrs.livechat&hl=en)
   4. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาข้อความบนเว็บไซต์ https://www.ttrs.or.th/login/?redirect=/services
   5. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอบนเว็บไซต์ https://www.ttrs.or.th/login/?redirect=/services
   6. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านแอปพลิเคชั่น TTRS Video
   (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น –
   IOS: https://apps.apple.com/th/app/mymmx-ttrs-vdo/id975558811 / Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.nwise.mymmxtc.ttrs&hl=en)

   7. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) 180 แห่ง: https://www.ttrs.or.th/kios-ttrs/
   8. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบปรับปรุงเสียงพูดสำหรับผู้ไร้กล่องเสียงและผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่ ผ่านสายด่วน 1412 กด 3 สำหรับผู้ไร้กล่องเสียง และกด 4 สำหรับผู้ที่ปากแหว่งเพดานโหว่
   9. บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น TTRS Captioned Phone 
   (ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น – Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ttrs.caption&hl=en)

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

“พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556”

http://dep.go.th/uploads/Docutents/33cb984709054854842efec9922ff1e6พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ%20พ.ศ.%202550%20(ปรับปรุงครั้งที่%206).pdf

“คู่มือระบบงานล่ามภาษามือ”

http://sign.dep.go.th/download/docFiles/20191018/03F65C26-1EAA-6F71-4F22-DE151697BDB8_%A4%D9%E8%C1%D7%CD%E3%AA%E9%A7%D2%B9%C3%D0%BA%BA%C5%E8%D2%C1%C0%D2%C9%D2%C1%D7%CD.pdf

“สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย”

          http://www.nadt.or.th/

“ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS)

          https://www.ttrs.or.th/services/

“ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยบริการล่ามภาษามือ พ.ศ. 2561

          http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/5b976c65b2dec.pdf

“ระบบล่าม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

          http://sign.dep.go.th/

 

 

Skip to content