การยื่นคำขอเป็นผู้ดูแลคนพิการ

ข้อมูลโดยย่อ: ผู้ดูแลคือ “บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ” ผู้ดูแลคนพิการจะมีสิทธิยื่นคำขอในเรื่องต่าง ๆ แทนคนพิการได้ เช่น การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนคนพิการ การยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นขอรับบริการล่ามภาษามือ การยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ การขอรับสิทธิตามมาตรา 35 เป็นต้น และยังได้รับสิทธิลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้ 60,000 บาท

 

ผู้ดูแลคนพิการ

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. 2556 ให้ความหมายของผู้ดูแลคนพิการ คือ “บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ” โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถยื่นเป็นผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายได้ ผู้ดูแลคนพิการจะมีสิทธิยื่นคำขอในเรื่องต่าง ๆ แทนคนพิการได้ เช่น การยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการแทนคนพิการ การยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ การยื่นขอรับบริการล่ามภาษามือ การยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ การขอรับสิทธิตามมาตรา 35 เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ดูแลคนพิการยังได้รับสิทธิลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพได้ 60,000 บาท

 

การเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมาย

ผู้ดูแลคนพิการจะมีชื่อปรากฏบนหลังบัตรประจำตัวคนพิการ ในการยื่นขอเป็นผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมาย ผู้ดูแลคนพิการ คือ “บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ พี่น้อง หรือบุคคลอื่นใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ” ซึ่งมี 2 ลักษณะ ได้แก่

  1. บุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ
  2. บุคคลที่คนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง (อยู่คนละทะเบียนบ้าน) โดยต้องมีบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับ 3 ขึ้นไป/ นายทหารตำรวจยศตั้งแต่ร้อยตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ เป็นผู้รับรองว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการจริง (ตามแบบหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ)

 

ที่มารูปภาพ: http://utoapp.moph.go.th/e_doc/views/uploads/5bdfae2254003-6fc9a3601778e268a3c32c9ba1cef48c-242.jpg

 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอเป็นผู้ดูแลคนพิการ

  1. บัตรประจำตัวคนพิการตัวจริง
  2. สำเนาบัตรประชาชนของคนพิการ
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ
  5. รูปถ่ายคนพิการ 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (กรณีคนพิการไม่ได้มาด้วย)
  6. ใบมอบอำนาจจากคนพิการ (กรณีผู้ยื่นคำขอไม่ใช่ญาติสายตรงและคนละนามสกุล)
   http://register.rd.go.th/rdinter/information/tor5_081150.pdf
  7. หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งผู้รับรองต้องอยู่ในท้องที่เดียวกับคนพิการ (ผู้มีอำนาจรับรอง ได้แก่ กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวตามตำแหน่ง
   http://khaokhansong.go.th/public/list_upload/backend/list_227/files_571_1.pdf

***กรณีที่ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลเป็นหลักฐานประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

ผู้ดูแล อยู่บ้านเดียวกัน อยู่คนละบ้าน
ญาติทางสายโลหิต ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง ต้องมีหนังสือรับรอง
บุคคลอื่น ต้องมีหนังสือรับรอง ต้องมีหนังสือรับรอง และบันทึก ปค.14 (แบบบันทึกถ้อยคำทายาท)

 

สถานที่ยื่นคำขอการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

กรุงเทพมหานคร:

  1. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร
  2. สำนักงานหรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนเขต 1 12 ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  3. โรงพยาบาลสิรินธร
  4. โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน
  5. สถาบันราชานุกูล
  6. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  7. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
  8. โรงพยาบาลพระราม 2
  9. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
  10. ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

ส่วนภูมิภาค:

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัด
  2. โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่
  1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร. 023543388
  2. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   โทร. 02 354 3388 ต่อ 701-705
  3. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง) บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
   โทร. 02 364 7772
  4. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ซอยรามคำแหง 172 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10150
   โทร. 02 136 7288
  5. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (สายไหม) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
   โทร. 065 504 1494
  6. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5
   โทร. 02 482 3200
 • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  หมายเลขโทรศัพท์ https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=10783

 

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง

“ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ การออกบัตร และการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจออกบัตรประจําตัวคนพิการ การกำหนดสิทธิหรือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และการขอสละสิทธิของคนพิการ และอายุบัตรประจําตัวคนพิการ พ.ศ. 2556

http://www.suphanburi.m-society.go.th/?wpfb_dl=56

“การเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลคนพิการ”

https://web.facebook.com/Information.PWD/photos/การเพิ่มหรือเปลี่ยนชื่อผู้ดูแลคนพิการผู้ดูแลคนพิการต้องเป็น-ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในท/1365330853501741/?_rdc=1&_rdr

“เพิ่มชื่อผู้ดูแลในบัตรคนพิการ”

http://web1.dep.go.th/?q=th/questionanswer/เพิ่มชื่อ-ผู้ดูแลในบัตรคนพิการ

“วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อผู้ดูแลคนพิการ”

https://www.bangson.go.th/datacenter/doc_download/a_200115_111143.pdf

“ข้อคิดสะกิดใจก่อนก่อนการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ฯ (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91)”

http://www.rd.go.th/publish/41745.0.html

Skip to content