การทําสวนมะม่วง

          พ่อยุทธนา ยางสวย คืออดีตข้าราชการสายเลือดเกษตรกรเมืองกาญจนบุรีที่ใฝ่เรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก โดยได้เก็บเกี่ยวความรู้ทั้งแนวคิดและทฤษฎีจากคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งเป็นเกษตรกร จนกระทั่งตัดสินใจเลือกเรียนด้านเกษตรด้วยใจรัก โดยเข้าเรียนที่โรงเรียนเกษตรกรรมราชบุรี (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี) ซึ่งที่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้พ่อยุทธนาสนใจเรื่องการทํา “สวนมะม่วง” สาเหตุที่เลือกทําสวนมะม่วงในสมัยเรียนเกิดจากการศึกษาข้อมูลจากวารสารของวิทยาลัยเกษตรแม่โจ้ พบว่ามะม่วงชอบดินขึ้นกยูงและตินลูกรัง และดินที่โรงเรียนก็มีสภาพเป็นดินลูกรัง พ่อยุทธนาจึงได้ทําการปลูกมะม่วง จํานวน 25 ต้น บนพื้นที่ 1 ไร่ในโรงเรียน และได้นําคําสอนของอาจารย์มาขบคิดพร้อมสังเกตดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ก่อนนําเทคนิคที่อาจารย์สอนมาใช้โดยเชื่อว่า

“การเชื่อในคําสอนที่มีเหตุและผล ไม่ใช่เชื่อเพียงเพราะคําสอนนั้นมาจากครูหรือเป็นผู้วิเศษ
คือหลักการเรียนรู้ที่ ควรยึดมั่น”

หลังจากเรียนจบ พ่อยุทธนาได้รับราชการที่สํานักงานเกษตรอําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในปี 2523 และพบว่าเกษตรกรที่นี่ปลูกมะม่วงพันธุ์หนองแซง ซึ่งมีปัญหาเรื่องผิวเปลือกมะม่วงดําหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ทําให้เกษตรกรมีความต้องการโค่นต้นมะม่วงทิ้ง พ่อยุทธนาในฐานะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจึงได้นําความรู้ไปทดลองแก้ไขปัญหา โดยการนํายอดมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เปลือกหนาไม่ช้ำง่ายอีกทั้งยังออกดอกทั้งปี ไปต่อยอดที่ต้นมะม่วงพันธุ์หนองแซงทั้งต้น ทําให้ เกษตรกรรายนั้นไม่ต้องโค่นต้นมะม่วงทิ้ง 

“เราศึกษาเบื้องต้น จากนั้นเราจึงทําการทดลอง เขาเรียกว่า Learning by doing พอทําจนประสบผลสําเร็จ ผมก็พาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่คนอื่นมาดูงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับคนอื่นต่อไป”

ปี 2534 พ่อยุทธนาได้ย้ายราชการมาที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ซื้อที่ดินเป็นสวนสับปะรดในอําเภอปราณบุรี จํานวน 30 ไร่ เพื่อเปลี่ยนมาทําสวนมะม่วง ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งหมดล้วนทําสวนสับปะรด ทําให้ชาวสวนสับปะรดสบประมาทพ่อยุทธนา ว่า “บ้า” ที่มาปลูกต้นมะม่วง 

“ผมนําแนวคิดของพ่อมาใช้ คือจะทําอะไรต้องทําก่อนคนอื่น ถึงจะประสบความสําเร็จ
ผมไม่ไถดินเพราะต้องการให้ใบสับปะรดเก็บความชุ่มชื้นของดินเอาไว้ จากนั้นจึงจ้างคนมาขุดหลุมขนาด 50 เซนติเมตร แล้วเอาปุ๋ยยหมักรองก้นหลุมก่อนที่จะปลูกมะม่วงลงไป แล้วปักไม้ผูกเชือกกันลมโยก ปลูกได้ประมาณ 2 ปีมะม่วงออกลูกมากองกับพื้นเลย
จากนั้นชาวบ้านก็เริ่มเดินเข้ามาหาผมและบอกว่าสนใจปลูกต้นมะม่วง”

หลังจากที่ต้นมะม่วงให้ผลผลิตดี เกษตรกรที่เคยว่าพ่อยุทธนาว่า “บ้า” ก็หันมาทําสวนมะม่วงกันหมดและเมื่อพ่อยุทธนาย้ายไปช่วยราชการที่กิ่งอําเภอสามร้อยยอด ก็ได้ผลักดันเรื่องมะม่วงให้โด่งดังโดยการจัดงาน “วันมะม่วงและของดีสามร้อยยอด” ขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดต่อเนื่องยาวนานถึง 12 ปี “ผมปิดทองหลังพระให้เกษตรกรได้เจริญเติบโต ทุกวันนี้พวกเขาก็ยังจําผมได้ทุกคนยอมรับในตัวผมและตอนนี้พวกเขาก็ดังเรื่องทําสวนมะม่วงกันหมด” ในยุคบุกเบิกการทําสวนมะม่วงที่ปราณบุรี พ่อยุทธนาได้นําความรู้ที่ต่อยอดมาจากการศึกษาเรื่องการใช้สารแพคโครบิวทราซอลในการปลูกบอนไซมาใช้ในการทํา “สวนมะม่วง นอกฤดู” สําหรับทําให้มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ ออกดอกออกผลก่อนสวนอื่น 1-2 สัปดาห์ ซึ่งจะทําให้สามารถขายผลมะม่วงได้ราคาดี เป็นพิเศษ “เราต้องตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง จากนั้นจึงนําสารแพคโคลวทราซอล (สารควบคุมการเจริญการเติบโตของพืชกระตุ้นการออกดอก) 15 กรัม ผสมกับน้ำ 2 ลิตร มาราดในแอ่งที่เราทําไว้ตรงโคนมะม่วงและ 30 วันต่อมาในช่วงเย็นเราต้องตั้งตาดอกโดยใช้สารไทโอเรีย (สารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเมล็ดและเร่งการออกดอกและการแตกตาอ่อน) 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นโบและพรมพุ่มให้ชุ่มชื่น อีก 5-7 วันถัดมา ยอดมะม่วงจะออกดอกเป็นเดือยไก่และจะออกตาดอกทันที หลังจากนั้นเราจึงดูแลตามขั้นตอนไม่ให้เพลี้ยไฟมาทําลาย ที่สําคัญคือใน 1 ปี เมืองไทยจะมีเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวที่จะไม่ค่อยมีผลไม้ออกมา ผมก็จะทํามะม่วง ให้ออกในช่วงเดือนนี้เพราะจะได้ราคาดีมาก” พ่อยุทธนาเผยเคล็ดลับ

หลังจากเกษียณอายุราชการ พ่อยุทธนาได้ให้ผู้ช่วยดูแลสวนมะม่วงที่ปราณบุรี ส่วนตัวเองก็ได้มาซื้อที่ดินที่อําเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 7 ไร่ เพื่อทําสวนมะม่วง ที่สําคัญคือพ่อยุทธนายังคงไปเรียนรู้ดูงานเกี่ยวกับการทําสวนมะม่วงอยู่เสมอ และได้นําความรู้นั้นมาส่งเสริมชาวสวนมะม่วงในจังหวัดกาญจนบุรีแบบครบวงจร ทั้งการจัดหาพันธุ์ไม้ การปลูกและการหาตลาดรองรับผลผลิต “เราเชื่อมโยงตลาดให้ชาวสวนด้วยการช่วยทําสัญญาซื้อขายกับโรงงานแปรรูปผลไม้ให้โดยที่เราไม่ได้เอาผลประโยชน์อะไรจากพี่น้องเกษตรกรเลย” ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่พ่อยุทธนาได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์เพื่อทํา หน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ทําให้มีเกษตรกรหลายรายประสบความสําเร็จได้ผลผลิตดี เป็นที่ต้องการของท้องตลาด ส่วนพ่อยุทธนาเองก็มีความสุขกับการทําหน้าที่ทั้งการเป็นข้าราชการและการเป็นเกษตรกรชาวสวนมะม่วงและแม้ว่าวันนี้พ่อยุทธนาจะเกษียณอายุราชการแล้ว แต่พ่อยุทธนาก็ยังคงทําหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเท่า ที่มีโอกาสเพราะนี่คือสิ่งที่พ่อยุทธนาภาคภูมิใจ

“เราภูมิใจที่เราเป็นข้าราชการรับใช้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราคิดว่า เราทําหน้าที่ของเราได้สมบูรณ์แล้ว”
คุณพ่อ ยุทธนา กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มาข้อมูล : ตำบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบคุณ :

      

ข้อมูลเพิ่มเติมครูภูมิปัญญา “การทําสวนมะม่วง” 

คุณพ่อยุทธนา ยางสวย 

เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2499

อายุ 63 ปี 

เบอร์โทรติดต่อ 089-549-8177

 

 

 

Skip to content