การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ

คนพิการมีสิทธิเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐในเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เนื่องจากคนพิการมีข้อจำกัดในการชีวิตประจำวัน การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยจะทำให้สภาพที่อยู่อาศัยมีความสอดคล้องกับสมรรถนะและความต้องการของคนพิการ ทำให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในที่อยู่อาศัยได้อย่างเต็มศักยภาพ และเกิดการพัฒนาสมรรถนะในการใช้ชีวิต นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดไว้ว่า

“การปรับสภาพแวดล้อมที่อาศัย” หมายถึง การเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงที่อยู่อาศัยบางส่วนหรือทั้งหมด โดยอาศัยการออกแบบ การซ่อมแซม การก่อสร้าง การใช้เทคโนโลยี หรือวิธีการอื่นใด เพื่อขจัดอุปสรรคหรือจัดให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัย

ดังนั้น หากสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของพิการมีความไม่สอดคล้องกับสภาพความพิการ ทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน คนพิการสามารถใช้สิทธิขอรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

คนพิการยื่นขอรับสิทธิด้วยตนเอง

  1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยที่ต้องการปรับสภาพแวดล้อมติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน ยกเว้นกรณีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หลังเกิดความพิการ
   – ในกรณีที่คนพิการไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแห่งนั้น ต้องมีหลักฐานการให้ความยินยอมจากเจ้าของเพื่อให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://kalasinpao.go.th/p9/manage/upload_file/ad3KI46jo7M20150507115806.pdf) และในกรณีเป็นบ้านเช่า ต้องมีหลักฐานให้คนพิการอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่าหกเดือน เช่น สัญญาเช่าที่มีอายุไม่น้อยกว่าหกเดือน เป็นต้น
  3. ที่อยู่อาศัยของคนพิการมีความไม่มั่นคงหรือไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
  4. มีรายได้ไม่พียงพอแก่การยังชีพ
  5. ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

ผู้ดูแลคนพิการ หรือบุคคลอื่นที่พบเห็นคนพิการที่มีลักษณะตามคุณสมบัติข้างต้นยื่นขอให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน
  2. หลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น บัตรคนพิการที่มีชื่อผู้ดูคนพิการ หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการที่รับรองโดยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจำ (หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) ดูตัวอย่างได้ที่นี่ http://www.suphanburi.msociety.go.th/?wpfb_dl=109
  3. ใบรับรองแพทย์ของคนพิการ ในกรณีคนพิการมีสภาพความพิการรุนแรง ระบุว่าคนพิการไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้

 

ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

  1. ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ เช่น ติดตั้งราวจับอุปกรณ์พยุงตัว วัสดุปูพื้นและปรับระดับพื้นเรียบ ไม่ลื่น ปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ถูกสุขอนามัย ปรับแสงสว่างและการระบายอากาศระบบสุขาภิบาลและการระบายน้ำที่ดี
  2. บันได ติดตั้งราวจับพยุงตัวที่แข็งแรง ราวกันตก จมูกกันลื่น ขยายชั้นลูกนอน และปรับลดระยะชั้นลูกตั้งไม่ให้ชันและตั้งเกินไป และปรับชานพัก
  3. ทางเดินภายในบ้าน ห้องนอน เตียงนอน พื้นที่พักผ่อน ห้องครัว ห้องอาหารภายในอาคารโดยติดตั้งราวจับอุปกรณ์พยุงตัวที่แข็งแรงในพื้นที่ที่ใช้งานบ่อย วัสดุปูพื้นและปรับระดับพื้นเรียบไม่ลื่น แสงสว่างและการระบายอากาศ การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เข้าที่ และติดตั้งผลิตภัณฑ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก มือจับ เตียงที่ห้อยขาลุกได้เอง
  4. หลังคา ชานบ้าน สวน ทางเดินรอบบ้าน ภายนอกอาคาร เช่น การปรับปรุงทางเดินทางลาด ราวจับเดิน และที่จอดรถ
  5. รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

โดยอัตราวงเงินในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้คนพิการกำหนดวงเงินเหมาจ่ายรายละไม่เกิน 20,000 บาท

 

การยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสอบถามเพิ่มเติม

  • กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2659 6399
  • ส่วนภูมิภาค: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รายละเอียดการติดต่อ https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=10783
   และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

“คู่มือการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการ” http://online.anyflip.com/qiooq/yvis/mobile/index.html

“เอกสารกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต” http://kalasinpao.go.th/p9/?option=File

“กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” http://nakhonratchasima.msociety.go.th/กองทุนคนพิการ/

“ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552http://web1.dep.go.th/sites/default/files/files/law/81.pdf

“พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” http://dep.go.th/uploads/Docutents/33cb984709054854842efec9922ff1e6พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ%20พ.ศ.%202550%20(ปรับปรุงครั้งที่%206).pdf

“ประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เรื่อง ประเภทและรายละเอียดของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ” http://web1.dep.go.th/sites/default/files/files/law/160.pdf

“ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ” http://www.snmri.go.th/snmri/download/disability/welfare/7_2document.pdf

Skip to content
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt): failed to open stream: operation failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

php shell hacklink php shell seobizde.com https://www.jigolokayitci.com/jigololuk-ilani-vermek-istiyorum/ www.jigolosahibinden.com https://www.jigoloajansimiz.xyz/olgun-dul-bayanlar/ jigolo ajansi jigolo siteleri jigolo başvurusu karşıyaka escort sohbet okey oyna süperbahis beylikdüzü escort restbetgiris.co bodrum escort hotforex bedavabonuscum.com kalkinmaatolyesi.org bet bahis Aşık Etme Duası esenyurt escort beylikdüzü escort su kaçağı tespiti betpasgiris.vip sultanbet