เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ เงินช่วยเหลือที่รัฐให้กับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ในอัตราดังนี้

  1. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 69 ปี ได้รับเบี้ยเดือนละ 600 บาท
  2. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 79 ปี ได้รับเบี้ยเดือนละ 700 บาท
  3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 89 ปี ได้รับเบี้ยเดือนละ 800 บาท
  4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยเดือนละ 1,000 บาท

สำหรับผู้สูงอายุที่มีความพิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถยื่นขอรับสิทธิเบี้ยยังชีพคนพิการหรือเรียกเบี้ยความพิการได้ด้วย ดูข้อมูลเบี้ยยังชีพคนพิการเพิ่มเติมที่ https://thaisynergy.org/2020/12/06/2190/

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  1. มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองตามทะเบียนบ้าน
  2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนถิ่นจัดให้เป็นประจำ

การยื่นคําขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้มีคุณสมบัติยื่นแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเขต (ในกรุงเทพฯ) หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนาภายในเดือนพฤศจิกายนของปีก่อนที่จะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
(ดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนฯ ได้ที่นี่ http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/download/beayangchep/632.pdf)

หลักฐานประกอบการยื่นคำขอลงทะเบียน ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น พร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา

ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถเตรียมเอกสารและมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอได้:

  1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มของแต่ละพื้นที่มีลักษณะเหมือนกัน) ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจได้ที่นี่ http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000090/download/beayangchep/634.pdf
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุ (ผู้มอบอำนาจ) และของผู้ที่มาดำเนินเรื่องแทน (ผู้ที่รับอำนาจ) อย่างละ 1 ฉบับ โดยสำเนาทั้ง 4 ฉบับ จะต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

หากผู้สูงอายุมีการย้ายภูมิลำเนา ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพจากสำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมไปจนสิ้นปีงบประมาณ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (สิ้นสุดเดือนตุลาคมของทุกปี) หากมีความประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อ ต้องไปยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ายภูมิลำเนาไปก่อนสิ้นปีงบประมาณ

วิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ยื่นพร้อมแบบคำขอฯ โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ทั้งนี้ หากวันที่ 10 ของเดือนตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น สามารถตรวจสอบวันที่ได้จากกรมบัญชีกลางผ่านทาง Call Center 02 270 6400 หรือเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/

คำบรรยายภาพ: ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่มาภาพ: องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ http://www.srimahapot.go.th/select_news.php?news_id=423

การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  1. ตาย
  2. ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อสำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • กรุงเทพมหานคร: ติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้าน
   รายการเบอร์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร http://www.thethan.com/saranalu/S1/30.html
  • ส่วนภูมิภาค: ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลที่ตนมีทะเบียนบ้าน

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1841

“ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ” http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER18/DRAWER089/GENERAL/DATA0000/00000216.PDF

“ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยงยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552http://law.msociety.go.th/law2016/uploads/lawfile/20150922_14_48_27_4728.pdf

“ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยงยยังชีพผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561http://law.msociety.go.th/law2016/uploads/lawfile/5afbd1f600df4.pdf

“ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552https://www.pakkretcity.go.th/pdf/allowance1.pdf

“พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BC02/%BC02209999update.pdf

“พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/056/1.PDF

“สังคมสูงวัย… ความท้าทายประเทศไทย” http://www.royin.go.th/wpcontent/uploads/2017/12/สังคมสูงวัย3.pdf

“แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” http://www.bangkok.go.th/minburi/page/sub/11862

“ดีเดย์ 10 ม.ค. 63 กรมบัญชีกลาง เริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ” https://gnews.apps.go.th/news?news=53300

Skip to content