เบี้ยความคนพิการ

เบี้ยความคนพิการ

เบี้ยความพิการหรือเดิมเรียกว่าเบี้ยยังชีพคนพิการมีขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนพิการ ให้ได้รับความช่วยเหลือและเอื้ออํานวยให้คนพิการมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากคนพิการมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมมากกว่าบุคคลทั่วไป

คนพิการสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เบี้ยความพิการได้ทันทีหลังจากที่ได้รับบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว อัตราเบี้ยความพิการรายละ 800 บาทต่อเดือน จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

หากเป็นคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ (มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) มีสิทธิได้รับทั้งเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ ดูข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติมที่ https://thaisynergy.org/2020/12/06/2193/

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ยื่นเรื่อง
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ

   1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
   2. สำเนาทะเบียนบ้านที่คนพิการมีชื่ออยู่ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
   3.  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ดูแลคนพิการ)
   4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของคนพิการ/สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแลคนพิการ มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ดูแลคนพิการ)

สถานที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ

   1. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตที่คนพิการมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
   2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลที่ผู้พิการมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
   3. คนพิการที่ต้องขังหรือจำคุกในเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้ยื่นคำขอรับต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหาร เพื่อนำส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของคนพิการ

วิธีการรับเงินเบี้ยความพิการ

เมื่อคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการแล้ว จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีวิธีการดังนี้

  • รับเงินสดด้วยต้นเอง
  • รับเงินสดโดยบุคคลที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ
  • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของคนพิการ
  • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ดูแลคนพิการ

หมายเหตุ

  • จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือนหากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น สามารถตรวจสอบวันที่ได้จากกรมบัญชีกลางผ่านทาง Call Center 02 270 6400 หรือเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/
  • การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจประสานผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ (อ้างอิงจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 3)

คำบรรยายภาพ: ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่มาภาพ: องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ http://www.srimahapot.go.th/select_news.php?news_id=423

การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ

  1. ตาย (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการเสียชีวิต) หากเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันกำหนดการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้รับเงินแทน ทั้งในขณะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว)
  2. ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ
  3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  • กรุงเทพมหานคร: ติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้าน
   รายการเบอร์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร http://www.the-than.com/saranalu/S1/30.html
  • ส่วนภูมิภาค: ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลที่ตนมีทะเบียนบ้าน

 

แหล่งอ้างอิง

“เบี้ยความพิการ” http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=2821

“พม.จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 พร้อมเพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาท” https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878435

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” http://dep.go.th/uploads/Docutents/33cb984709054854842efec9922ff1e6พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ%20พ.ศ.%202550%20(ปรับปรุงครั้งที่%206).pdf

“ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552” http://law.msociety.go.th/law2016/uploads/lawfile/20091204_09_28_07_7515.pdf

“ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553https://www.chainatlocal.go.th/dnm_file/project/10850840_center.PDF

“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559https://www.chainatlocal.go.th/dnm_file/project/10850957_side1.PDF

“ข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ” https://www.mol.go.th/employee/information_disabilitie/

Skip to content