เบี้ยความคนพิการ

เบี้ยความคนพิการ

เบี้ยความพิการหรือเดิมเรียกว่าเบี้ยยังชีพคนพิการมีขึ้นเพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้กับคนพิการ ให้ได้รับความช่วยเหลือและเอื้ออํานวยให้คนพิการมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากคนพิการมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมมากกว่าบุคคลทั่วไป

คนพิการสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เบี้ยความพิการได้ทันทีหลังจากที่ได้รับบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว อัตราเบี้ยความพิการรายละ 800 บาทต่อเดือน จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท ให้กับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

หากเป็นคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุ (มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) มีสิทธิได้รับทั้งเบี้ยยังชีพคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ ดูข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติมที่ https://thaisynergy.org/2020/12/06/2193/

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ที่ยื่นเรื่อง
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ

เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ

   1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
   2. สำเนาทะเบียนบ้านที่คนพิการมีชื่ออยู่ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
   3.  หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ดูแลคนพิการ)
   4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของคนพิการ/สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแลคนพิการ มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ดูแลคนพิการ)

สถานที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิเบี้ยความพิการ

   1. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของสำนักงานเขตที่คนพิการมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
   2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลที่ผู้พิการมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
   3. คนพิการที่ต้องขังหรือจำคุกในเรือนจำ ทัณฑสถาน สถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ให้ยื่นคำขอรับต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหาร เพื่อนำส่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของคนพิการ

วิธีการรับเงินเบี้ยความพิการ

เมื่อคนพิการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการแล้ว จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีวิธีการดังนี้

  • รับเงินสดด้วยต้นเอง
  • รับเงินสดโดยบุคคลที่เป็นผู้ดูแลคนพิการ
  • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของคนพิการ
  • โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้ดูแลคนพิการ

หมายเหตุ

  • จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือนหากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น สามารถตรวจสอบวันที่ได้จากกรมบัญชีกลางผ่านทาง Call Center 02 270 6400 หรือเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/
  • การโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจประสานผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ (อ้างอิงจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 3)

คำบรรยายภาพ: ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่มาภาพ: องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ http://www.srimahapot.go.th/select_news.php?news_id=423

การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ

  1. ตาย (กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการเสียชีวิต) หากเป็นการเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันกำหนดการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ผู้มีสิทธิรับเงินได้แสดงเจตจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรให้รับเงินแทน ทั้งในขณะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้ว)
  2. ขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ
  3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเงินเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  • กรุงเทพมหานคร: ติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่ตนมีทะเบียนบ้าน
   รายการเบอร์ติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร http://www.the-than.com/saranalu/S1/30.html
  • ส่วนภูมิภาค: ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลที่ตนมีทะเบียนบ้าน

 

แหล่งอ้างอิง

“เบี้ยความพิการ” http://www.gcc.go.th/webgcc/?p=2821

“พม.จ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 พร้อมเพิ่มเบี้ยเป็น 1,000 บาท” https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/878435

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” http://dep.go.th/uploads/Docutents/33cb984709054854842efec9922ff1e6พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ%20พ.ศ.%202550%20(ปรับปรุงครั้งที่%206).pdf

“ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ พ.ศ.2552” http://law.msociety.go.th/law2016/uploads/lawfile/20091204_09_28_07_7515.pdf

“ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553https://www.chainatlocal.go.th/dnm_file/project/10850840_center.PDF

“ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559https://www.chainatlocal.go.th/dnm_file/project/10850957_side1.PDF

“ข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ” https://www.mol.go.th/employee/information_disabilitie/

Skip to content
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt): failed to open stream: operation failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

php shell hacklink php shell seobizde.com https://www.jigolokayitci.com/jigololuk-ilani-vermek-istiyorum/ www.jigolosahibinden.com https://www.jigoloajansimiz.xyz/olgun-dul-bayanlar/ jigolo ajansi jigolo siteleri jigolo başvurusu karşıyaka escort sohbet okey oyna süperbahis beylikdüzü escort restbetgiris.co bodrum escort hotforex bedavabonuscum.com kalkinmaatolyesi.org bet bahis Aşık Etme Duası esenyurt escort beylikdüzü escort su kaçağı tespiti betpasgiris.vip sultanbet