สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับคนพิการ

สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์

ประเทศไทยมีการจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐให้ประชาชนชาวไทยได้รับการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่จำเป็น  คนพิการในฐานะพลเมืองของประเทศจึงมีสิทธิขอรับบริการทางการแพทย์ ตามสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกันตามเงื่อนไขที่กำหนด สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์มีทั้งสิ้น 6 ประเภท ดังนี้

  1. สวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและบุคคลในครอบครัว เป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการที่ไม่ใช่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวอันชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ (บิดา มารดา คู่สมรส บุตรลำดับที่ 13 ซึ่งไม่รวมบุตรบุญธรรม) สวัสดิการนี้ดูแลโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  2. สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว เป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ ข้าราชการการเมือง [นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)] พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และและบุคคลในครอบครัวอันชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ (บิดา มารดา คู่สมรส บุตรลำดับที่ 13 ซึ่งไม่รวมบุตรบุญธรรม) สวัสดิการนี้ดูแลโดยกระทรวงมหาดไทย
  3. สวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) และบุคคลในครอบครัว เป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ ข้าราชการการเมือง ลูกจ้างประจำ ข้าราชการครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) และและบุคคลในครอบครัวอันชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ (บิดา มารดา คู่สมรส บุตรลำดับที่ 13 ซึ่งไม่รวมบุตรบุญธรรม) สวัสดิการนี้ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา
  4. สวัสดิการการรักษาพยาบาลของพนักงานหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานในหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เช่น หน่วยงานอิสระ หน่วยงานในกำกับของรัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น สวัสดิการนี้ดูแลโดยหน่วยงานต้นสังกัดนั้น ๆ
  5. สวัสดิการการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม เป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ผู้จ่ายเงินเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม) สวัสดิการนี้ดูแลโดยกระทรวงแรงงาน
  6. สวัสดิการการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่ให้สิทธิ์แก่คนไทยทุกคนที่มีสัญชาติไทยและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งไม่ได้รับสวัสดิการ 5 กลุ่มข้างต้น สวัสดิการนี้ดูแลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

 

การรับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) และพนักงานหน่วยงานรัฐอื่น ๆ

สวัสดิการการรักษาพยาบาลในกลุ่มนี้เป็นสิทธิของข้าราชการ พนักงาน และบุคคลในครอบครัวอันชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งไม่ได้รับสิทธิอื่น (เว้นแต่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรลำดับที่ 13 ซึ่งไม่รวมบุตรบุญธรรม โดยสามารถใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

ในการขอรับสิทธิให้ติดต่อยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้มัสิทธิ ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือบุคคลในครอบครัว สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ติดต่อไปยังกระทรวงฯ เป็นต้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  • ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการที่ไม่ใช่หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว ติดต่อได้ที่
   1. หน่วยงานต้นสังกัด
   2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    Call Center 02 270 6400

  • ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว ติดต่อได้ที่

   1. หน่วยงานต้นสังกัด
   2. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    โทรศัพท์ 02 222 1141-55

  • ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) และบุคคลในครอบครัว ติดต่อได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกรุงเทพมหานคร/เมืองพัทยา

  • พนักงานหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ติดต่อได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด

 

การรับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม

สวัสดิการการรักษาพยาบาลในกลุ่มนี้เป็นสิทธิของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ผู้จ่ายเงินเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม) ก่อนใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยสามารถใช้สิทธิได้ที่สถานพยาบาลของประกันสังคมจำนวน 1 แห่งที่ได้ผู้ประกันจนลงทะเบียนไว้เท่านั้น ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลด้วยตนเองได้ 3 วิธีดังนี้

  1. ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางแพทย์ (สปส. 902) ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแบบ สปส. 902 ได้ที่นี่ https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/129e4de503fea07e200ed65324f893d9.pdf
  2. แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านเว็บไซต์ https://www.sso.go.th
  3. แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect ในโทรศัพท์มือถือ

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนคนพิการมีสิทธิพิเศษสามารถเลือกใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้จากกองทุนประกันสังคมหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิ 30 บาทเดิมหรือสิทธิบัตรทอง) ผู้ประกันตนที่ต้องการใช้สิทธิกองทุนประกันสังคมให้แจ้งความประสงค์โดยยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางแพทย์ (สปส. 902) ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่
   1. สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
    Email: info@sso1506.com

    สายด่วน 1506
   2. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12
    ช่องทางการติดต่อ https://www.sso.go.th/eform_news/assets/sso-contacts.pdf

  • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
   ช่องทางการติดต่อ https://www.sso.go.th/eform_news/assets/sso-contacts.pdf
   และสายด่วน 1506

 

การรับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“สิทธิหลักประกันสุขภาพ” หรือที่เคยรู้จักกันในนาม “สิทธิ 30 บาทหรือสิทธิบัตรทอง” เป็นสิทธิเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยสิทธิประโยชน์ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับคนพิการ (ท.74xxxxxx) คือสิทธิคนพิการที่ระบุสิทธิย่อย ท.74xxxxxx ซึ่งจะได้รับสิทธิสำหรับคนพิการเพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์หลักของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คนพิการที่สามารถขอรับสิทธิหลักประกันสุขภาพฯ (ท.74) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. คนพิการที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ จากกองทุนประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น กองทุนประกันสังคม สิทธิข้าราชการ/ลูกจ้างประจำและครอบครัว สิทธิพนักงานรัฐวิสาหกิจและครอบครัว เป็นต้น
  2. คนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
  3. คนพิการที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองความพิการที่ระบุประเภทความพิการจากแพทย์/ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อน

ข้อดีของการลงทะเบียน ท.74 ในระบบหลักประกันสุขภาพฯ คือคนพิการสามารถใช้บริการจากสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ ซึ่งในกรณีทั่วไป สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะต้องเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลของรัฐจำนวน 1 แห่งในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น และยังได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งสิทธิประโยชน์หลักและสิทธิประโยชน์เฉพาะสำหรับคนพิการ ได้แก่ สิทธิการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งในและนอกหน่วยบริการ (กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การประเมิน/แก้ไขการพูด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด การฟื้นฟูการได้ยิน การฟื้นฟูการเห็น การกระตุ้นพัฒนาการ การพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การเข้ารับบริการการฝึกใช้ไม้เท้าขาวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพการเห็น เป็นต้น)

การทำสิทธิหลักประกันสุขภาพฯ สำหรับคนพิการ (ท.74)

  • กรุงเทพมหานคร: สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตในวันและเวลาราชการ
  • ส่วนภูมิภาค: สามารถลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้าน หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โดยในการลงทะเบียนใช้หลักฐานประกอบดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กใช้ใบสูติบัตรหรือใบเกิด)
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่คนพิการมีชื่ออยู่ กรณีพักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตามทะเบียนบ้านให้แสดงดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ให้เพิ่มเติมชื่อในทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย หรือขอหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนว่าได้พักอาศัยอยู่จริง หรือรับรองตนเองพร้อมแสดงหลักฐานอื่นประกอบ (ใบเสร็จค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ที่มีชื่อตนเอง) หรือขอหนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง เป็นต้น
  • บัตร/สมุดประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารรับรองการตรวจประเมินความพิการจากแพทย์

เมื่อเจ็บป่วยและต้องการใช้สิทธิของคนพิการสามารถเข้ารับการรักษากับหน่วยบริการของรัฐที่อยู่ใกล้ที่สุด พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง (ท.74) พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดที่ราชการออกให้และมีรูปถ่าย หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

  • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครฯ 10210
   สายด่วนสปสช. 1330

  • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำเขต และสายด่วนสปสช. 1330

 

หมายเหตุ:

สิทธิด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ตามมาตรา 20 (1) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐในประเด็นการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น

กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบจัดบริการตามกฎหมาย  จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการในเรื่องการให้สิทธิคนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในเรื่องต่าง ๆ จำนวน 26 รายการ ดังนี้

  1. การตรวจวินิจฉัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษด้วยวิธิอื่นๆ ตามชุดสิทธิประโยชน์
  2. การแนะแนว การให้คําปรึกษา และการจัดบริการเป็นรายกรณี
  3. การให้ยาผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และหัตถการพิเศษอื่นๆ เพื่อการบำบัด ฟื้นฟู เช่น การฉีดยาลดเกร็ง การรักษาด้วยไฟฟ้า Hemoencephalography (HEG) เป็นต้น
  4. การศัลยกรรม
  5. การบริการพยาบาลเฉพาะทาง เช่น พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
  6. กายภาพบําบัด
  7. กิจกรรมบําบัด
  8. การแก้ไขการพูด (อรรถบำบัด)
  9. พฤติกรรมบําบัด
  10. จิตบําบัด
  11. ดนตรีบําบัด
  12. พลบําบัด
  13. ศิลปะบําบัด
  14. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน
  15. การพัฒนาทักษะในการสื่อความหมาย
  16. การบริการส่งเสริมพัฒนาการหรือบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
  17. การบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เช่น นวดไทย ฝังเข็ม เป็นต้น
  18. การพัฒนาทักษะทางสังคม สังคมสงเคราะห์ และสังคมบําบัด เช่น กลุ่มสันทนาการ เป็นต้น
  19. การประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพหรือการประกอบอาชีพ
  20. การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็นหรือการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว
  21. การบริการข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านสื่อในรูปแบบที่เหมาะสมกับความพิการซึ่งคนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
  22. การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้ช่วยคนพิการ
  23. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก
  24. การฝึกทักษะการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น การฝึกทักษะชีวิต การฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการ การฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นต้น
  25. การบริการทันตกรรม เช่น การเคลือบหลุ่มร่องฟัน เป็นต้น
  26. การให้บริการเกี่ยวกับกายอุปกรณ์เทียม กายอุปกรณ์เสริม เครื่องช่วยความพิการ หรือสื่อส่งเสริมพัฒนาการ

แม้กฎหมายจะระบุถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพดังกล่าวมานี้ ให้บริการผ่านหน่วยจัดบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน พ.ศ.2563 ในทางปฏิบัติ รัฐยังไม่สามารถจัดบริการให้กับคนพิการได้ทุกรายการ ยังคงมีกระบวนการพัฒนาเพื่อให้มีบริการครบถ้วนต่อไป

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

“สำนักงานประกันสังคมประกันสังคม” https://www.sso.go.th/

“คู่มือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับคนพิการ (ท.74XXXXXXXX)”

https://med.mahidol.ac.th/health_service/sites/default/files/public/pdf/pikarn_0.pdf

“ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ” https://med.mahidol.ac.th/health_service/th/km/15feb20181335

“สรุปสวัสดิการประกันและค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล” https://med.mahidol.ac.th/health_service/th/km/09feb20180826

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” http://dep.go.th/uploads/Docutents/33cb984709054854842efec9922ff1e6พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ%20พ.ศ.%202550%20(ปรับปรุงครั้งที่%206).pdf

“แนวทางปฏิบัติในการขอเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตรของผู้เบิกเงิน” http://www.bangkok.go.th/upload/user_public/nongchok/school/2559/04/270459_2.pdf

“การลงทะเบียนสิทธิผู้มีสิทธิและอนุมัติสิทธิในโปรแกรมทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” https://www.kalupank.go.th/datacenter/doc_download/a_020719_120817.pdf

Skip to content