การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่ม

คำบรรยายภาพ: ผู้สูงอายุนอนพักผ่อน

ที่มารูปภาพ: https://www.sanook.com/health/21147/

          ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับบริการการจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง ดังนี้

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ  คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง ดังต่อไปนี้

 (๑) ที่พักอาศัย

(๒) อาหาร

(๓) เครื่องนุ่งห่ม

– ให้บุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ญาติหรือผู้อุปการะ ผู้นําชุมชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล สถานีตํารวจ แจ้งหรือยื่นคําขอรับความช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและมีความจําเป็น โดยยื่นคําขอ

(๑) ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

(๒) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเมื่อได้รับคําขอแล้ว          ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบข้อเท็จจริง โดยให้มีอํานาจในการขอหลักฐาน ดังต่อไปนี้

กรณีผู้สูงอายุเป็นผู้ยื่นคําขอด้วยตนเอง ให้นําบัตรประจําตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านพร้อมสําเนามาแสดง

กรณีบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยื่นคําขอรับความช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุ จะต้องนําหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาของผู้ยื่นคําขอ และของผู้สูงอายุมาแสดง

หากผู้สูงอายุไม่มีหลักฐานดังกล่าว ให้มีหนังสือรับรองว่าผู้สูงอายุ มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริงจากนายทะเบียน ท้องถิ่น พนักงานปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ประธานชุมชน ตามที่ทางราชการให้การรับรองหรือแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

การพิจารณาอนุมัติในการช่วยเหลือ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ในจังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แบบคําขอให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กําหนด

มีวิธีการช่วยเหลือ ดังนี้

(๑) ปัญหาเรื่องที่พักอาศัย ให้เข้ารับบริการในศูนย์บริการผู้สูงอายุ หรือเข้าอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์คนชรา หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

(๒) ปัญหาเรื่องอาหารและ/หรือเครื่องนุ่งห่ม ให้พิจารณาช่วยเหลือเป็น

– เงิน

– อาหารและ/หรือเครื่องนุ่งห่ม

การดําเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อนเรื่องอาหาร และเครื่องนุ่งห่มให้พิจารณาช่วยเหลือตามความจําเป็นและเหมาะสม ไม่เกินวงเงินครั้งละสองพันบาท และจะช่วยได้ไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปี โดยถือตามปีงบประมาณ  

ประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้

     กรณีที่ที่ประสบปัญหาเรื่องที่พักอาศัย ผู้สูงอายุจะได้เข้ารับบริการในศูนย์บริการผู้สูงอายุ หรือเข้าอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์คนชรา หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม ส่วนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเรื่องอาหารหรือเครื่องนุ่งห่ม จะได้รับการช่วยเหลือเป็น เงิน อาหาร หรือเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งผู้ที่ประสบความเดือดร้อนเรื่องอาหาร หรือเครื่องนุ่งห่มจะได้รับการช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมไม่เกินวงเงินครั้งละสองพันบาท และจะมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือไม่เกินสามครั้งต่อคนต่อปี

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

http://www.dop.go.th/download/laws/regulation_th_20162606184059_1.pdf

 

 

Skip to content