การให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการที่เกี่ยวข้องในทางคดี

คำบรรยายภาพ: ผู้สูงอายุขอคำปรึกษา

ที่มารูปภาพ: https://www.insuredd.com/บทความ/ประกันผู้สูงอายุ/

          ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีในกรณีที่ผู้สูงอายุ กำลังประสบปัญหาข้อพิพาทต่างๆเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้สูงอายุ    ในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการให้บริการผู้สูงอายุด้วยความสะดวกรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

1. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามที่กฎหมายกําหนดแก่ผู้สูงอายุ

2. ให้คําแนะนํา ปรึกษาทางกฎหมายและอรรถคดี

3. รับเรื่องร้องทุกข์และดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

4. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจําเป็นในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันการปล่อยตัวชั่วคราว

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชําระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง

 – สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม และการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายจําเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์กองทุน

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมหรือการป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการกระทําความผิดทางอาญา การกระทําโดยมิชอบทางปกครอง หรือการกระทําละเมิดในลักษณะที่มีผลกระทบต่อประชาชน หรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไปหรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรม

– สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๓

2. ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖

3. ดําเนินการอื่นใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้

4. การขอรับบริการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้สูงอายุสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญา คลินิกยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม

สําหรับในจังหวัดอื่น ๆ ผู้สูงอายุสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

ประเด็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้

ผู้สูงอายุมีสิทธิ์ได้รับคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว

เช่น การส่งเสริมทักษะการจัดการปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยสันติวิธี การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การให้คำปรึกษาและประสานเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาครอบครัว

เรื่อง การกําหนดหน่วยงานผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การให้คําแนะนํา ปรึกษา และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในทางคดีสําหรับผู้สูงอายุ

http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/20150923_13_52_22_6524.pdf

 

Skip to content