การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

คำบรรยายภาพ: ผู้สูงอายุพาลูกหลานไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ 
ที่มารูปภาพ: https://www.thaipost.net/main/detail/16826        

          ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐที่มีสถานที่ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่สำหรับผู้สูงอายุ อาทิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ อุทยาน ประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

คำบรรยายภาพสำหรับคนตาบอด: ผู้สูงอายุนั่งเรือ 

ที่มารูปภาพ: https://www.gedgoodlife.com/family/709-

 

สิทธิผู้สูงอายุได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 สิทธิได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่รัฐให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ และเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานได้พาผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวพักผ่อนซึ่งจะส่งผลเป็นการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยการออกเป็นกฎหมายยกเว้นการเรียกเก็บค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในสังกัดของรัฐ 

ผู้สูงอายุที่จะใช้สิทธิดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีสัญชาติไทย และมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแก่เจ้าหน้าที่ เช่น อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวนสัตว์ สถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น

 

รายชื่ออุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=20031

รายชื่อพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมไทยแลนด์ https://www.museumthailand.com/th/museum

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  http://www.nsm.or.th/

ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ http://203.209.60.130/

 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประกาศเรื่องการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย ให้ได้รับการยกเว้นค่าบริการ หรือค่าตอบแทนเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง 

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามข้อ 1 ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีสัญชาติไทย และมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

อุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1742 www.dnp.go.th 

 

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเรื่องการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุไว้ ดังนี้

1. จัดให้มีมาตรฐานการให้บริการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และสถานที่จัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. ลดอัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความเหมาะสม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4. รณรงค์ให้ประชาชนเน้นถึงความเหมาะสมและตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โทรศัพทย์ : 0 2247 0028 ต่อ 4148  www.finearts.go.th

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (7)

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ http://www.dop.go.th/download/laws/benefit_th_20160507132133_1.pdf

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้แก่ผู้สูงอายุ http://dongnoi.go.th/public/news_upload/backend/files_99_1.pdf

https://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main2_7.html

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การจัดบริการเพื่อ อำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมาย เหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/20150923_14_07_36_7403.pdf

 

————————————————————————-

 

Skip to content