การมีผู้ช่วยคนพิการ

ความหมายของผู้ช่วยคนพิการ

การจัดให้คนพิการมีผู้ช่วยคนพิการถือเป็นการจัดสวัสดิการสังคม ลดอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป เช่น สามารถทำภารกิจประจำวัน (อาบน้ำ กินข้าว) ได้ สามารถเดินทางไปทำงานได้ เป็นต้น

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 กำหนดว่า “ผู้ช่วยคนพิการ” หมายถึง บุคคลซึ่งให้ความช่วยเหลือคนพิการเฉพาะบุคคลเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิต

 

บริการผู้ช่วยคนพิการ

 • การจัดให้มีผู้ช่วยคนพิการจะกำหนดเป็นจำนวนชั่วโมงต่อเดือน โดยจะพิจารณาจากความจำเป็นในการมีผู้ช่วยคนพิการโดยใช้ฐานจำนวนชั่วโมงต่อวัน ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวันหรือไม่เกินเดือนละ 180 ชั่วโมง คราวละไม่เกิน 1 ปี เมื่อครบกำหนดคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถยื่นคำขอต่อเนื่องได้
 • ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยคนพิการ หน่วยบริการในพื้นที่หรือสำนักงานบริการในพื้นที่จะเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ
 • การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคนพิการจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรารายชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมงหรือไม่เกินเดือนละ 180 ชั่วโมง โดยเบิกจ่ายจากทางราชการ

คุณสมบัติของคนพิการในการขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ

 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. เป็นคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตได้
 3. ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานจากหน่วยงานของรัฐอื่นหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. รูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 3. แบบคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ (แบบ ผช.1) สามารถดาว์โหลดได้ที่นี่ http://web1.dep.go.th/sites/default/files/files/services/1_แบบคำขอมีผู้ช่วย.docx

กรณีผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอรับบริการแทนคนพิการ (ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์หรือมีความพิการทำให้ไม่สามารถยื่นคำขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนได้) ต้องนำเอกสารไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. หลักฐานการเป็นผู้ดูแลคนพิการ เช่น บัตรคนพิการที่มีชื่อผู้ดูคนพิการ หรือหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการที่รับรองโดยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจำ (หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) ดูตัวอย่างได้ที่นี่ http://www.suphanburi.m-society.go.th/?wpfb_dl=109
 3. ใบรับรองแพทย์ของคนพิการ ในกรณีคนพิการมีสภาพความพิการรุนแรง ระบุว่าคนพิการไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้

 

การสิ้นสุดการให้บริการผู้ช่วยคนพิการ

 1. คนพิการถึงแก่ความตายหรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ข้างต้น
 2. คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการขอยกเลิกการใช้บริการ
 3. สัญญาการให้บริการสิ้นสุดลง
 4. กรณีผู้อนุมัติการให้บริการเห็นว่าการมีผู้ช่วยคนพิการไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการเท่าที่ควร

 

สถานที่ยื่นคำขอใช้บริการผู้ช่วยคนพิการและสอบถามเพิ่มเติม

 • กรุงเทพมหานคร:

  1. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 354 3388 ต่อ 701-705
  2. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (ลาดกระบัง) บ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร. 02 364 7772
  3. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) ซอยรามคำแหง 172 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 02 136 7288
  4. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (สายไหม) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 065 504 1494
  5. ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร (อ้อมน้อย) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5 โทร. 02 482 3200

 • ส่วนภูมิภาค: 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สามารถค้นหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=10783

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

“การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_link.php?nid=1741

“บริการผู้ช่วยคนพิการ” http://dep.go.th/Content/View/1339/1

“ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ การมีผู้ช่วยคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/20091005_09_37_33_2124.pdf

“พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556http://dep.go.th/uploads/ Docutents/33cb9847-0905-4854-842e-fec9922ff1e6พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ%20พ.ศ.%202550%20(ปรับปรุงครั้งที่%206).pdf

“ประชาสัมพันธ์ภารกิจการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร” http://www.tdf.or.th/15535258/ประชาสัมพันธ์ภารกิจการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร

“พม.เปิดศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ 4 จุดแบบ One-Stop Servicehttps://news.thaipbs.or.th/content/269210

“ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ” http://www.snmri.go.th/snmri/download/disability/welfare/12document.pdf

Skip to content