สิทธิการได้รับการศึกษาของคนพิการ

การได้รับการศึกษาของคนพิการ

พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายปีการศึกษาเพื่อคนพิการขึ้นโดยมีคำขวัญว่า “คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน” การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ หรือเรียก “การศึกษาพิเศษ” ในประเทศไทยพัฒนาระบบสำหรับรองรับคนพิการอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ปฐมวัย มัธยมต้น อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งสนับสนุนให้คนพิการได้รับสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษา

กฎหมายสำคัญที่กล่าวถึงสิทธิคนพิการด้านการศึกษา ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 49 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 10 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 5 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ในมาตรา 20 (2)

 

บริการทางการศึกษาตามสิทธิของคนพิการ

สรุปบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่

  1. ได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต พร้อมทั้งได้รับเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
  2. เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความต้องการจําเป็นพิเศษของบุคคลนั้น
  3. ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล
  4. การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของคนพิการ และต้องมีการปรับปรุงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  5. การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล

ปัจจุบันสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) เพื่อเป็นแผนแม่บทให้หน่วยงานและองค์กรเครือข่ายนำไปใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ สามารถดาวน์โหลดแผนฯ ได้ที่นี่ http://special.obec.go.th/HV3/doc/กลุ่มแผน/เล่มแผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการฉบับที่3พ.ศ.2560-2564.pdf

 

การศึกษาพิเศษของคนพิการในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา (ตั้งแต่อนุบาล – ม.6, ปวช.) การจัดการศึกษาพิเศษมีรูปแบบที่หลากหลาย แต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของบุคคล โดยการศึกษาพิเศษในประเทศไทยประกอบด้วย 8 ประเภท ดังนี้      

  1. การจัดการศึกษาแบบโรงเรียนเฉพาะความพิการ เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท เป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะประเภทความพิการแต่ละประเภท โดนจัดการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ชั้นเตรียมความพร้อมก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
   • รายชื่อและรายละเอียดติดต่อโรงเรียนเฉพาะความพิการในประเทศไทย http://special.obec.go.th/belong1.php
   • รายชื่อและรายละเอียดติดต่อโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ http://special.obec.go.th/belong2.php
  2. การจัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษาพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำเขตการศึกษา ทำหน้าที่บริหารจัดการการศึกษาเพื่อคนพิการ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและดูแลงานวิชาการ และ (2) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด ทำหน้าที่ช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมคนพิการในระยะแรกก่อนเข้าเรียนหรือก่อนส่งไประบบเรียนร่วม
  3. การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม เป็นการจัดการศึกษาให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษในระบบการศึกษาทั่วไป อาจจัดได้ในรูปแบบ เช่น ชั้นเรียนปกติเต็มวัน ชั้นเรียนพิเศษและชั้นเรียนปกติ ชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ เป็นต้น
  4. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เป็นการจัดการศึกษาให้บุคคลที่มีความต้องการพิเศษให้อยู่ในชั้นเรียนปกติตลอดวันกับบุคคลอื่น ๆ
  5. การจัดการศึกษาโดยสถานพยาบาล เป็นการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล
  6. การจัดการศึกษาโดยชุมชน เป็นการจัดการศึกษาโดยชมรม สมาคม มูลนิธิให้แก่คนพิการในชุมชน โดยอาจเป็นการจัดบริการช่วยเหลือเริ่มแรก การเตรียมความพร้อมคนพิการ การเรียนการสอนในลักษณะชั้นเรียน เป็นต้น
  7. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่บุคคลพิการโดยบุคคลภายในบ้าน
  8. การจัดการศึกษาโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการการศึกษาในรูปแบบยืดหยุ่นแก่คนพิการ ให้คนพิการได้ศึกษาตามความสนใจหรือตามศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสของคนพิการ การจัดการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการจัดเป็น 3 แนวทาง คือ สายสามัญ สายอาชีพ และกลุ่มสนใจ

การขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 วิธี คือ

(1) การใช้ระบบคูปอง เป็นการขอรับคูปองเพื่อนำไปขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาจากผู้ให้บริการหรือหน่วยบริการ

แนวปฏิบัติการใช้ระบบคูปอง

  1. คนพิการหรือผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดกรอง/คัดแยก และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของคนพิการ
  2. ยื่นแบบคำขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คป.01) (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.sks.go.th/wp-content/uploads/2017/07/01.pdf) ต่อสถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษาพิเศษพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
   • แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
   • สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ หรือกรณีใช้ใบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป.04) (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.sks.go.th/wp-content/uploads/2017/07/04.pdf) ให้แนบหลักฐานการคัดกรองที่ใช้คัดกรองบุคคลนั้น
  3. ารยื่นเอกสารหลักฐานให้ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังนี้
   • ภายในวันที่ 10 มิถุนายน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1
   • ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2
   • ภายในวันที่ 10 เมษายน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาในภาคฤดูร้อน
   • กรณีขอรับบริการตั้งแต่แรกเกิด แรกพบความพิการ หรือการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถยื่นแบบคำขอได้ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
  4. รอผลพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา
  5. รับคูปองจากสถานศึกษา และไปขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา กับผู้ให้บริการหรือหน่วยบริการ ภายในปีการศึกษาที่ได้รับ (15 พฤษภาคมของปีถัดไป) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากศูนย์การศึกษาพิเศษที่จ่ายคูปอง
  6. ในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติ หรือไม่ได้รับคูปอง หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการใช้คูปอง สามารถสอบถามหรือแจ้งที่สถานศึกษาหรือศูนย์การศึกษาพิเศษที่ยื่นแบบคำขอ
  7. ในกรณีที่คนพิการมีความต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการคูปอง ให้ยื่นแบบคำร้องขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการคูปอง (คป.03) (ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://www.sks.go.th/wp-content/uploads/2017/07/03.pdf) ต่อสถานศึกษาเพื่อดำเนินการต่อไป

(2) การขอยืมจากรัฐ ซึ่งคนพิการต้องนำสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานั้นมาคืนแก่รัฐเมื่อครบกำหนดสัญญา

แนวปฏิบัติการขอยืมจากหน่วยงานรัฐ

  1. ยื่นเอกสารแบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (คป.01) และแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ต่อสถานศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง แล้วแต่กรณีตามช่วงเวลา ดังนี้
   • ภายในวันที่ 10 มิถุนายน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1
   • ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2
   • ภายในวันที่ 10 เมษายน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหรือเข้าศึกษาภาคฤดูร้อน
   • กรณีขอรับบริการตั้งแต่แรกเกิด แรกพบความพิการ หรือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถยื่นแบบคำขอได้ ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
  2. รอผลพิจารณาของศูนย์การศึกษาพิเศษ
  3. เมื่อคนพิการหรือผู้ปกครองได้รับอนุมัติให้ยืมสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาแล้วต้องไปทำสัญญายืมและสัญญาค้ำประกันกับศูนย์การศึกษาพิเศษ พร้อมกับเอกสารหลักฐานด้านล่าง โดยผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานของรัฐ ข้าราชการฝ่ายอื่น หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรที่เป็นนิติบุคคล ผู้นำชุมชน หรือบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้
   • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
   • คำยินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี)
   • สำเนาทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนหย่าของผู้ยืมและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
  4. ใช้และดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาที่ได้รับยืมให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอยู่เสมอ เมื่อครบกำหนดส่งคืนตามสัญญายืมแล้วต้องการยืมต่อ ให้ยื่นแบบคำขอและดำเนินการตามข้อ 1 – 4 อีกครั้ง
  5. ในกรณีที่ต้องการส่งคืนสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา ให้ส่งสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาคืน และรับหลักฐานการรับคืนได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ หากไม่ส่งคืนตามกำหนดสัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

สามารถดาวน์โหลดคู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dxoa4sdaJ-XteYXhsOQosVDFyg423PmN/view

 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคนพิการ

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 กำหนดถึงสิทธิของคนพิการในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้

  • ข้อ 4 ให้สถาบันอุดมศึกษารับคนพิการเข้าศึกษาในสัดส่วนหรือจำนวนที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงประเภทของความพิการด้วย
  • ข้อ 5 ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ การจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ให้สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแต่ละบุคคล รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้นิสิตนักศึกษาพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
  • ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ นิสิตนักศึกษาพิการได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไม่เกินอัตรา และรายการที่กําหนด หลักการให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษายกเว้นการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากนิสิต นักศึกษาพิการโดยตรง แต่หากมีค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ได้รับการอุดหนุน นิสิต นักศึกษาพิการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตที่กำหนดเอง

การขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในระบบอุดมศึกษา

คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาพิการที่ยื่นขอรับสิทธิ มีดังนี้

  1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
  2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรที่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และห้ามย้ายสาขาวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษาเกินกว่าสองครั้ง
  3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และยังไม่เคยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก่อน
  4. กรณีที่นิสิตนักศึกษาพิการเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีพร้อมกันตั้งแต่สองสถาบันขึ้นไป ให้สถาบันที่ขอรับการอุดหนุนต่อสำนักงานฯ ก่อน มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเพียงแห่งเดียว

ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Services Center – DSS)

ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการในสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้นิสิตนักศึกษาพิการสามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของสถาบันฯ ได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรคซึ่งจำกัดโอกาสของนิสิตนักศึกษาพิการ และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งบริการที่จัดให้นั้นจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความต้องการจำเป็นของนิสิตนักศึกษา

ลักษณะการให้บริการของศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการในสถาบันอุดมศึกษาอาจมีความแตกต่างกันไปสถาบันฯ ในแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามการให้บริการหลักของศูนย์ฯ มีลักษณะดังนี้

  1. จัดทำบริการสนับสนุนรายบุคคลของนิสิตนักศึกษาพิการ
  2. จัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนให้เหมาะสมกับสภาพความพิการของนิสิตนักศึกษา (รายการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้บริการอาจมีความแตกต่างกันไปสถาบันฯ ในแต่ละแห่ง)
  3. ให้คำปรึกษารายบุคคลหรือกลุ่ม
  4. ให้บริการระบบ One Stop Service โดยนิสิตนักศึกษาพิการ
  5. ให้บริการระบบอาสาสมัครช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาพิการตามความต้องการเฉพาะบุคคล

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

คนพิการจะสามารถเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งแต่ละสถานศึกษาจะมีการจัดบริการสำหรับคนพิการที่แตกต่างกัน สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ตามด้านล่างนี้

  • ข้อมูลการติดต่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีบริการงานบริการสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการ จำนวน 75 แห่ง จากการรวบรวมของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เว็บไซต์ http://cfbt.or.th/cc/index.php/press-releases/24-dss
  • รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย https://campus.campus-star.com/education/137581.html
  • เพจเฟสบุ๊ค เด็กพิการเรียนไหนดี https://www.facebook.com/LearnNaiDee/
  • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2563” https://www.eef.or.th/notice/1081/?fbclid=IwAR3AcY161S3IVEdXBIm9Wp7IFB3gaL_3qIc1jqqpzydn55XKwXdgPUEsOUA

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

“พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” http://dep.go.th/uploads/Docutents/33cb984709054854842efec9922ff1e6พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ%20พ.ศ.%202550%20(ปรับปรุงครั้งที่%206).pdf

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/NationalEducation.pdf

“พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545http://econ.tu.ac.th/archan/RANGSUN/EC%20460/กฎหมายเศรษฐกิจ/การศึกษา/พรบ.%20การศึกษาภาคบังคับ%20๒๕๔๕.pdf

“บทที่ 5 รูปแบบการจัดการศึกษาพิเศษ” http://elearning.psru.ac.th/courses/44/บทที่%205.pdf

“คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา” http://gtech.obec.go.th/document/newmanual.rar

“ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2552http://law.m-society.go.th/law2016/law/download_by_name/445?filename=20100210_15_23_00_2759.pdf

“คู่มือ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา” http://202.44.139.133/publicRelation/anc_doc/20180814151914.pdf

“งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ (DSS)https://rs.mahidol.ac.th/thai/student/dss.html

เอกสารการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก” http://www.sks.go.th/เอกสารการขอสื่อสิ่งอำน/

Skip to content