สิทธิขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดคดีความ

สิทธิของคนพิการเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดคดีความ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

สิทธิของคนพิการเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดคดีความ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 คนพิการสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดการหาทนายความว่าต่างแก้ต่างทางคดีให้ได้รับความเป็นธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ดังนี้

ประเภทคดีที่ให้ความช่วยเหลือ:

คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน และคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย:

  1. การให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย
  2. การให้ความรู้ทางกฎหมาย
  3. การจัดทำนิติกรรมสัญญา
  4. การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ
  5. การจัดหาทนายความ
  6. การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ในทางคดี

เกณฑ์รายได้ของผู้ขอรับการช่วยเหลือ:

ผู้ขอรับการช่วยเหลือที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีจะต้องมีเกณฑ์รายได้ไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการ (15,000 บาท) หรือเป็นกรณีที่คนพิการได้รับความเสียหายเนื่องจากการถูกเลือกปฏิบัติ

วิธีการยื่นคำขอ:

ให้คนพิการที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิยื่นคำขอด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือตามแบบคำขอสำหรับผู้ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี (แบบ กม.1) ด้วยตนเอง ณ สถานที่ยื่นคำขอ หรือส่งทางไปรษณีย์

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่นี่ https://onedrive.live.com/?cid=65D5012DE2F3DEF4&id=65D5012DE2F3DEF4%211693&parId=65D5012DE2F3DEF4%21124&o=OneUp

สถานที่ยื่นคำขอ:

  • กรุงเทพมหานคร: ให้แจ้งหรือยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 02 659 6399
  • ส่วนภูมิภาค: ให้แจ้งหรือยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลเมือง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 02 659 6399
  • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สามารถค้นหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=10783

 

การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดคดีความจากหน่วยงานอื่น

คนพิการยังสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดการหาทนายความว่าต่างแก้ต่างทางคดีได้จากหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดังนี้

คลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับคำร้องขอเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา รับคำร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา รับคำร้องไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา และจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
  • สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1-4 สามารถค้นหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละสำนักงานได้ที่ http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-06-20-07-49-52
  • คลินิกยุติธรรมในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ สามารถค้นหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.moj.go.th/view/42757
  • Line ID: rlpdconsulation

 

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ให้บริการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้

  1. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราว
  2. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี
  3. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง
  4. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณืเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม และการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว
  5. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
  6. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่อการอาชญากรรมหรือป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน
  7. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดทางอาญา การกระทำความผิดโดยมิชอบทางปกครอง หรือการกระทำละเมิดในลักษณธที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไปหรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการบุติธรรม
  8. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อให้ไปเป็นตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • กรุงเทพมหานคร ติอต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
  • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ สามารถค้นหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.moj.go.th/view/42757

 

สำนักงานอัยการสูงสุด

บริการให้ความช่วยเหลือตามรายการ ดังนี้

  1. ให้การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือทำนิติกรรมสัญญา และไกล่เกลี่ยประนีประนอมระงับข้อพิพาท
  3. ให้การช่วยเหลือทางอรรถคดี โดยจัดหาทนายความอาสาดำเนินการทางศาล
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น
  5. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน
  6. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ
  7. ให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
  8. ให้การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนระหว่างประเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 142 1436 หรือ 02 142 1444
  • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการจังหวัด

 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ผู้มาร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความฯ ต้องเป็นผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม เมื่อผู้มาร้องขอความช่วยเหลือมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ประการจึงจะรับให้ความช่วยเหลือ

โดยสภาทนายความฯ บริการให้การช่วยเหลือดำเนินคดีให้แก่ประชาชนในส่วนของการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมศาล ในทางปฏิบัติให้ทนายอาสาแจ้งให้ผู้รับความช่วยเหลือเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าว
  2. ค่าทนายความหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ของทนายความ ผู้ได้รับความช่วยเหลือไม่ต้องจ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือสายด่วน 1167

 

เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามระเบียบเนติบัณฑิตยสภาว่าด้วยการจัดระเบียบสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยภสา พ.ศ. 2541 กำหนดให้สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ดังนี้

  1. ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปที่มาขอคำแนะนำและคำปรึกษา
  2. ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งตนเองไม่สามารถดำเนินคดีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  3. เป็นการร้องขอด้วยความสุจริต และเป็นกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
  4. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีฐานะยากจน
  5. เป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสียหายหรือเสื่อมเสียศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
  6. รูปคดีทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงสามารถให้ความช่วยเหลือได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ขอรับคำแนะนำและคำปรึกษา:

  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดและมาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ 02 887 68017 ต่อ 104, 108, 109 หรือ 02 887 6811 และโทรสาร 02 887 6811

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

“คู่มือการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ – คณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” https://onedrive.live.com/?cid=65D5012DE2F3DEF4&id=65D5012DE2F3DEF4%211693&parId=65D5012DE2F3DEF4%21124&o=OneUp

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ พ.ศ. 2552

Skip to content