สิทธิขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดคดีความ

สิทธิของคนพิการเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดคดีความ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

สิทธิของคนพิการเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดคดีความ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 คนพิการสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดการหาทนายความว่าต่างแก้ต่างทางคดีให้ได้รับความเป็นธรรมได้ตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ดังนี้

ประเภทคดีที่ให้ความช่วยเหลือ:

คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีแรงงาน และคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ความช่วยเหลือทางกฎหมาย:

  1. การให้คำปรึกษาหารือทางกฎหมาย
  2. การให้ความรู้ทางกฎหมาย
  3. การจัดทำนิติกรรมสัญญา
  4. การไกล่เกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ
  5. การจัดหาทนายความ
  6. การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ ในทางคดี

เกณฑ์รายได้ของผู้ขอรับการช่วยเหลือ:

ผู้ขอรับการช่วยเหลือที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีจะต้องมีเกณฑ์รายได้ไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการ (15,000 บาท) หรือเป็นกรณีที่คนพิการได้รับความเสียหายเนื่องจากการถูกเลือกปฏิบัติ

วิธีการยื่นคำขอ:

ให้คนพิการที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการถูกละเมิดสิทธิยื่นคำขอด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือตามแบบคำขอสำหรับผู้ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดี (แบบ กม.1) ด้วยตนเอง ณ สถานที่ยื่นคำขอ หรือส่งทางไปรษณีย์

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่นี่ https://onedrive.live.com/?cid=65D5012DE2F3DEF4&id=65D5012DE2F3DEF4%211693&parId=65D5012DE2F3DEF4%21124&o=OneUp

สถานที่ยื่นคำขอ:

  • กรุงเทพมหานคร: ให้แจ้งหรือยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 02 659 6399
  • ส่วนภูมิภาค: ให้แจ้งหรือยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลเมือง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โทร. 02 659 6399
  • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สามารถค้นหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=10783

 

การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดคดีความจากหน่วยงานอื่น

คนพิการยังสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดการหาทนายความว่าต่างแก้ต่างทางคดีได้จากหน่วยงานอื่น ๆ นอกจากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดังนี้

คลินิกยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย รับเรื่องราวร้องทุกข์ รับคำร้องขอเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา รับคำร้องขอคุ้มครองความปลอดภัยแก่พยานในคดีอาญา รับคำร้องไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องหาในการสอบสวนคดีอาญา และจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
  • สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1-4 สามารถค้นหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละสำนักงานได้ที่ http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-06-20-07-49-52
  • คลินิกยุติธรรมในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ สามารถค้นหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.moj.go.th/view/42757
  • Line ID: rlpdconsulation

 

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

ให้บริการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายตามรายการ ดังนี้

  1. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการวางเงินประกันปล่อยตัวชั่วคราว
  2. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความว่าความในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือการบังคับคดี
  3. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมขึ้นศาลและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในคดีแพ่ง และคดีปกครอง
  4. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการพิสูจน์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุอุปกรณืเครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือดาวเทียม และการอ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายดังกล่าว
  5. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นของผู้ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของกองทุน
  6. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับความปลอดภัยจากการก่อการอาชญากรรมหรือป้องกันการถูกปองร้ายเพราะได้เข้าช่วยเหลือภารกิจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชน
  7. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดทางอาญา การกระทำความผิดโดยมิชอบทางปกครอง หรือการกระทำละเมิดในลักษณธที่มีผลกระทบต่อประชาชนหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่สิบรายขึ้นไปหรือที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการบุติธรรม
  8. สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อให้ไปเป็นตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • กรุงเทพมหานคร ติอต่อได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ (อาคาร เอ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77
  • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ สามารถค้นหมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.moj.go.th/view/42757

 

สำนักงานอัยการสูงสุด

บริการให้ความช่วยเหลือตามรายการ ดังนี้

  1. ให้การคุ้มครองสิทธิทางศาลตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ
  2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือทำนิติกรรมสัญญา และไกล่เกลี่ยประนีประนอมระงับข้อพิพาท
  3. ให้การช่วยเหลือทางอรรถคดี โดยจัดหาทนายความอาสาดำเนินการทางศาล
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการประนอมและระงับข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น
  5. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน
  6. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ
  7. ให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
  8. ให้การคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนระหว่างประเทศ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 02 142 1436 หรือ 02 142 1444
  • ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการจังหวัด

 

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ผู้มาร้องขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความฯ ต้องเป็นผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม เมื่อผู้มาร้องขอความช่วยเหลือมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ประการจึงจะรับให้ความช่วยเหลือ

โดยสภาทนายความฯ บริการให้การช่วยเหลือดำเนินคดีให้แก่ประชาชนในส่วนของการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมศาล ในทางปฏิบัติให้ทนายอาสาแจ้งให้ผู้รับความช่วยเหลือเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าว
  2. ค่าทนายความหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ของทนายความ ผู้ได้รับความช่วยเหลือไม่ต้องจ่าย

ติดต่อสอบถามรายละเอียด:

  • ติดต่อด้วยตนเองได้ที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือสายด่วน 1167

 

เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามระเบียบเนติบัณฑิตยสภาว่าด้วยการจัดระเบียบสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยภสา พ.ศ. 2541 กำหนดให้สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ดังนี้

  1. ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหากฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปที่มาขอคำแนะนำและคำปรึกษา
  2. ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีฐานะยากจนและไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งตนเองไม่สามารถดำเนินคดีได้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  3. เป็นการร้องขอด้วยความสุจริต และเป็นกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
  4. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีฐานะยากจน
  5. เป็นผู้ไม่มีความประพฤติเสียหายหรือเสื่อมเสียศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
  6. รูปคดีทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงสามารถให้ความช่วยเหลือได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียด ขอรับคำแนะนำและคำปรึกษา:

  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดและมาขอรับคำปรึกษาด้วยตนเอง ณ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
  • ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์ 02 887 68017 ต่อ 104, 108, 109 หรือ 02 887 6811 และโทรสาร 02 887 6811

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

“คู่มือการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ – คณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” https://onedrive.live.com/?cid=65D5012DE2F3DEF4&id=65D5012DE2F3DEF4%211693&parId=65D5012DE2F3DEF4%21124&o=OneUp

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายและจัดหาทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีแก่คนพิการ พ.ศ. 2552

Skip to content
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt): failed to open stream: operation failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

php shell hacklink php shell seobizde.com jigolo arayan bayanlar www.jigolosahibinden.com jigolo olmak istiyorum jigolo ajansi jigolo siteleri jigolo başvurusu karşıyaka escort sohbet okey oyna süperbahis beylikdüzü escort bodrum escort hotforex bedavabonuscum.com gabile instagram takipçi satın al medyum kalkinmaatolyesi.org bet bahis Aşık Etme Duası esenyurt escort şirinevler escort avcilar escort