การขอสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ

องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ที่ต้องการได้รับสิทธิการขอสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม ชมรม ศูนย์บริการ ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้

“กองทุนผู้สูงอายุ” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนผู้สูงอายุเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน, พ.ศ. 2548) โดยกองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการในกิจกรรม หลัก ได้แก่ การสนับสนุนโครงการการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และการสนับสนุนโครงการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง เกื้อกูล และดูแลผู้สูงอายุ

การให้การสนับสนุนโครงการ กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน แบ่งตามขนาดของโครงการ 

 • โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 • โครงการขนาดกลาง วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท
 • โครงการขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน

 • มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการทำงานชัดเจน
 • สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงาน หรือประชาชน
 • โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วน ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง
 • เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งทุนอื่นๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

ขั้นตอนการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการ คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดข้อมูลการให้บริการ: http://www.olderfund.dop.go.th/content/view/18/396

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ: http://www.olderfund.dop.go.th/download/view_sub/28

ดาวน์โหลดตัวย่างโครงการ: http://www.olderfund.dop.go.th/download/view/313

คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ

องค์กรผู้สูงอายุ/องค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ

กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ

 • ต้องเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หรือมีหน้าที่ดำเนินการในการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุตามประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

กรณีเป็นองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ

 • ต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • หากเป็นองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม จะต้องดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรของผู้สูงอายุที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือองค์กรสาธารณประโยชน์รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีผลงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ผู้สูงอายุ องค์กรของผู้สูงอายุ หรือ องค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ได้ที่

 • กรุงเทพมหานคร : กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02 354 6100 โทรสาร : 02 354 6107
 • ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่มีภูมิลำเนา

แหล่งอ้างอิง : http://www.olderfund.dop.go.th/download/view/472

แหล่งอ้างอิง : file:///C:/Users/Mettaya/Downloads/1%20หนังสือกองทุนผู้สูงอายุ.pdf

แหล่งอ้างอิง : http://www.olderfund.dop.go.th/uploads/content/download/5af1131882ee1.pdf

แหล่งอ้างอิง : http://www.dop.go.th/download/knowledge/knowledge_th_20160803162952_1.pdf

Skip to content