สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และสังคมส่งผลให้ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยพึ่งพิง ดังนั้นสิทธิประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างมากต่อผู้สูงอายุ และเพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ขึ้น ซึ่งเป็นการให้บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา 11 ดังนี้
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

มาตรา 11 (1)
การบริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • มีช่องทางเฉพาะอำนวยความสะดวก รวดเร็ว
 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ
 • จัดอุปกรณ์ให้ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ

  มาตรา 11 (2)
การศึกษา การศาสนาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ
จัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนและให้มีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานถึงขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย และมีรายการต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ

  มาตรา 11 (3)
การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม

 • บริการจัดหางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูล
 • การอบรมฝึกทักษะอาชีพตามอัธยาศัย
  บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ
  ให้ข้อมูลคำปรึกษาข่าวสารตลาดแรงงานการจัดหางานรับสมัครงานบริการข้อมูลทางอาชีพตำแหน่งว่างงานการอบรมและฝึกอาชีพโดยมีศูนย์กลางข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งงาน สำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่ง

มาตรา 11 (4)
การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ
การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชนและ/หรือระหว่างชุมชนและส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมทางกีฬานันทนาการ และการถ่ายทอดภูมิปัญญา

มาตรา 11 (5)
การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นๆ
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
 • การดูแลช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
 • การบริการสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 • การจัดพาหนะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ

           มาตรา 11 (6)
การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • ขสมก. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับส่วนลดจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำหรับค่าโดยสารครึ่งราคา โดยแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • รถไฟฟ้า BTS ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถซื้อบัตร แรบบิทสำหรับผู้สูงอายุได้ ซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์ลดราคาโดยสารรถไฟฟ้า
 • รถไฟ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิโดยสารครึ่งราคา สามารถซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30  กันยายน ของทุกปี
 • รถไฟใต้ดิน MRT ผู้สูงอายุสามารถขึ้น MRT โดยได้รับส่วนลด 50% ของค่าโดยสารปกติในทุกเส้นทาง สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถซื้อบัตรผู้สูงอายุได้ โดยจะต้องออกบัตรขั้นต่ำครั้งแรกราคา 180 บาท (ประกอบด้วย มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร 50 บาท และค่าธรรมเนียม การออกบัตร 30 บาท)
 • ถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ถือบัตร Senior Citizen Smart Pass จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% จากราคาปกติ 1545 บาท
 • รถทัวร์ (บขส.) ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด 50% ของราคาค่าโดยสาร (ลดเฉพาะค่าโดยสารไม่ลดค่าธรรมเนียม) ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 เฉพาะรถโดยสาร ของ บขส.เท่านั้น โดยผู้สูงอายุจะต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานจำหน่ายตั๋วเพื่อรับสิทธิ
 • เครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด 10% จากราคาบัตรโดยสารราคาปกติ สำหรับทุกเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เลย โดยไม่ต้องรอโปรโมชั่น นอกจากนี้ ยังสะดวกสบายขึ้นไปอีก ด้วยการขอรับเก้าอี้รถเข็ญแบบฟรี เพียงแค่แจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนวันที่ออกเดินทาง
  การบินไทย ลดหย่อนค่าโดยสารเครื่องบินในเส้นทางบินภายในประเทศ ร้อยละ 15 ชั้นธุรกิจ ร้อยละ 35 ของอัตราค่าโดยสารปกติในชั้นประหยัด สำหรับการเดินทางวันจันทร์ -พฤหัสบดี และร้อยละ 30 ของอัตราค่าโตยสารปกติในชั้นประหยัด สำหรับการเดินทางวันศุกร์- อาทิตย์ (เที่ยวบินการบิน ไทย TG 3 DIGITS ONLY)
 • เรือ กรมเจ้าท่าได้ลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป สำหรับเรือประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งเรือด่วนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟาก เพียงแสตงบัตรสิทธิที่กรมเจ้าท่าออกให้ ผู้สนใจสามารถทำบัตรได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ

     มาตรา 11 (7)
การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ
การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ เช่น อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวนสัตว์ สถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

   มาตรา 11 (8)
ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • การให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ
 • กรณีผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย และถูกทอดทิ้ง จะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมแล ความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว โดยช่วยเหลือเป็นเงินได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท

1   มาตรา 11 (9)
ด้านการให้คำแนะนำปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • การให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ
 • กรณีผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม แสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และถูกทอดทิ้งจะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุน การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหา ครอบครัว

1    มาตรา 11 (10)
การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ
กรณีผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง โดยช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม ไม่เกินวงเงินครั้งละ 2,000 บาท และจะช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อคนต่อปี

1   มาตรา 11 (11)
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สัญชาติไทย ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำ จะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ เป็นรายเดือนตลอตชีวิต โดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้

 • อายุ 60-69    ได้รับเดือนละ 600   บาท
 • อายุ 70-79    ได้รับเดือนละ 700   บาท
 • อายุ 80-89    ได้รับเดือนละ 800   บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท

1   มาตรา 11 (12)
การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (1) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2) มีสัญชาติไทย (3) อยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา (4) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ กรณีที่ผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ต้องให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง โดยยื่นคำขอภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร หากผ่านคุณสมบัติจะได้รับการ ช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท

มาตรา 11 (13)
การอื่นตามที่กรรมการระกาศกำหนด

 • การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 • การประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับ

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ
การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด

 • จัดบริการโดยตรงสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ลิฟต์ พื้นเรียบราวบันได ทางลาด ราวจับในห้องน้ำ
 • จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
 • จัดบริการรถเข็น

การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด

 • ด้านการท่องที่ยว การจัดกิจกรรมโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น นันทนาการสัญจรผู้สูงอายุรื่นรมย์ (ไหว้พระ 9 วัด)
 • ด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น การบริการตรวจสุขภาพ ทดสอบสรรถภาพทางร่างกาย ใช้บริการในสนามกีฬา สวนสุขภาพ ลานกีฬาแอโรบิค สนามเปตอง ห้องออกกำลังกาย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา การลีลาส และการรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมศุภชลาสัย

การประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับ

 • จัดทำคู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
 • โปสเตอร์สิทธิผู้สูงอายุ
 • Animation สิทธิผู้สูงอายุ

 

 

แหล่งอ้างอิง : http://www.dop.go.th/th/benefits/3/765

https://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-digest/digest018.pdf

 

 

 


 

 

 

Skip to content
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt): failed to open stream: operation failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

php shell hacklink php shell seobizde.com https://www.jigolokayitci.com/jigololuk-ilani-vermek-istiyorum/ www.jigolosahibinden.com https://www.jigoloajansimiz.xyz/olgun-dul-bayanlar/ jigolo ajansi jigolo siteleri jigolo başvurusu karşıyaka escort sohbet okey oyna süperbahis beylikdüzü escort restbetgiris.co bodrum escort hotforex bedavabonuscum.com kalkinmaatolyesi.org bet bahis Aşık Etme Duası esenyurt escort beylikdüzü escort su kaçağı tespiti betpasgiris.vip sultanbet