ภูมิปัญญาท่าหลา นครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญาท่าหลา

          ความหมายของภูมิปัญญา หรือ Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ที่นำมาไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือ ภูมิปัญญา คือ พื้นความรู้ของปวงชนในสังคมนั้น ๆ และปวงชนในสังคมยอมรับรู้ เชื่อถือ เข้าใจ ร่วมกัน เรียกว่า ภูมิปัญญา

          ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปัญญาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิปัญญาไทยนี้มีลักษณะเป็นองค์รวม มีคุณค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอาจเป็นที่มาขององค์ความรู้ที่งอกงามขึ้นใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทย  ลักษณะองค์รวมของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้าน   เช่น ด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม และหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี และด้านโภชนาการ วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณะและภูมิปัญญา

พื้นที่อำเภอท่าศาลาได้ปรากฏ บุคคลที่เป็นแบบอย่างหลายด้าน  เช่น 

          1.  ด้านการเกษตร  การทำการเกษตรแบบพอเพียง  ด้านปลูกยาเส้น (ยากลาย)  การทำนา 

          2.  ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน  การทำกรงนก  การทำหางอวน  การทำเครื่องปั้นดินเผา   การทำอิฐมอญ   การจักรสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  การทำว่าว

          3. ด้านประมง  การต่อเรือประมงพื้นบ้าน  การอนุรักษ์พันธ์ปูม้า  การสร้างบ้านปลา   

          4. ด้านคหกรรม การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น  การขนมไทย   การทำเส้นขนมจีน   การทำกะปิ  การทำปลาร้าฝังดิน

ที่มาข้อมูล: กศน.อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

Skip to content