Almond and Verba (1963) ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการเมืองในหลายประเทศ และได้จ าแนก แบบแผนวัฒนธรรมการเมืองไว้ 3 ประเภทคือ Parochial Political culture (2) Subjective political culture และ (3) Participant/Civic political culture นักสังคมวิทยาการเมืองในยุคหลังได้เสนอแนว ทางการจ าแนกแบบแผนวัฒนธรรมการเมืองที่แตกต่างออกไป ส่วนหนึ่งเป็นการขยายความแนวคิดจาก หนังสือ Civic Culture ของ Almond and Verba ข้างต้น เช่น การจ าแนกแบบแผนวัฒนธรรมการเมือง โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น เ อ ก ภ า พ ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร เ มื อ ง (Fragmented/Integrated political culture) เป็นต้น (Pye 1966) 

Skip to content