วัฒนธรรมทางการเมืองของสังคมใดย่อมเป็นพื้นฐานของวิถีชีวิตทางการเมืองของพลเมือง และ เป็นรากฐานของการจัดระเบียบทางการเมือง ซึ่งก่อก าเนิดสถาบันการเมืองในสังคมนั้นๆ ดังนั้น ด้วย ตระหนักในความส าคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองดังเช่นที่ว่านี้ นักสังคมวิทยาการเมืองจึงได้ศึกษาหา ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ “ปรับเปลี่ยน” หรือ “พัฒนา” วัฒนธรรมทางการเมืองให้เกื้อกูลหรือเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตทางการเมืองของพลเมืองหรือต่อระบอบ การเมืองแบบใดแบบหนึ่ง ตามความประสงค์ของการพัฒนาการเมืองในยุคนั้นๆ 

 

Skip to content