ท่าทีต่อการสังสรรค์สมาคมกับคนอื่น ท่าที อุปนิสัยที่มีต่อผู้คนในกลุ่ม อื่น คนต่างภูมิภาค ต่างชาติ ฯลฯ เป็นต้น รวมไปถึงความอดทนต่อปัญหาความขัดแย้งและ การต่อสู้แข่งขันทางการเมือง (Political tolerant) การให้ความเคารพนับถือ ทัศนคติ เกี่ยวกับเพื่อนสมาชิกในสังคม ฯลฯ เป็นต้น ในท านองเดียวกัน ความคิด ทัศนคติ ท่าที ความอดทนของสถาบันทางการเมืองต่อความขัดแย้ง ความแตกต่าง และการต่อสู้แข่งขัน ทางการเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเมืองเช่นเดียวกัน

Skip to content