สวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย คืออะไร?

สวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยคืออะไร?

 

       หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินชื่อโครการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกแบบเข้าใจง่ายว่า การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย กันมาแล้ว แต่อาจจะยังไม่คุ้นเคยว่าโครงการนี้คืออะไร เรามีสิทธิ์ลงทะเบียนหรือเปล่า แล้วต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้ ลองมาทำความเข้าใจโครงการสวัสดิการแห่งรัฐกันอีกสักรอบหนึ่ง สำหรับใครที่ลงทะเบียนไม่ทันในรอบที่แล้วก็จะได้เตรียมตัวให้พร้อมในรอบนี้ไปเลย

 

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย คืออะไร?

เมื่อช่วงกลางปี 2559 รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐขึ้น เพื่อช่วยเหลือและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ เป็นเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ใครสามารถลงทะเบียนได้บ้าง?

กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่ตรงตามคุณสมบัติลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการดังกล่าวได้แล้ว ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติครบ ดังนี้

   มีสัญชาติไทย 
​   มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542
   มีสถานะว่างงาน หรือ มีรายได้รวมในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
   ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 100,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

    ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัตรผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ที่ https://www.gsb.or.th/register_gov60.aspx และ http://www.mof.go.th/home/eco/100360.pdf


ลงทะเบียนที่ไหน? อย่างไร?

สำหรับผู้ที่สมัครใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถเตรียมตัวเพื่อยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการได้เลย ทั้งนี้ จะขอแบ่งขั้นตอนออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้

 สวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย คืออะไร?

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

แนะนำว่า ควรเตรียมบัตรประชาชนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการกรอกแบบฟอร์ม ทั้งนี้ สามารถขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกแห่ง หรือจะดาวน์โหลดออกมาเพื่อเตรียมตัวจากที่บ้านก็ได้ แนะนำให้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ชัดเจนและครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.epayment.go.th

 สวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย คืออะไร? 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอลงทะเบียนรับสวัสดิการได้เลย ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนมีทั้งหมด 5 หน่วยงานด้วยกัน อันได้แก่

  • ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

  • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด

  • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

รวมหน่วยรับลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 3,669 แห่งทั่วประเทศ ใครสะดวกที่ไหน ก็ไปติดต่อลงทะเบียนที่นั่นได้เลย โดยต้องเดินทางไปยื่นแบบฟอร์มฉบับเต็มด้วยตัวเอง พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงแบบ Smart Card เพื่อยืนยันตนเอง ตรวจสอบข้อมูลในแบบฟอร์มให้ถี่ถ้วยว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนยื่นให้เจ้าหน้าที่ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะฉีกส่วนท้ายของแบบฟอร์มคืนให้เราเก็บไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน ซึ่งจะมีการเซ็นชื่อและประทับตราหน่วยงานลงในเอกสารเพื่อยืนยันด้วย ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ไม่อย่างนั้นจะถือว่า สละสิทธ์ไป


  สวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย คืออะไร?

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์

เราจะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการได้ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคมที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ระบบจะแจ้งว่า “ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ หากระบบแจ้งผลว่า “ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน” ให้รีบติดต่อไปที่หน่วยลงทะเบียนที่เราได้ลงทะเบียนไว้ โดยนำหลักฐานการลงทะเบียนที่เป็นส่วนท้ายแบบฟอร์มที่มีลายเซ็นเจ้าหน้าที่พร้อมตราประทับไปด้วยเพื่อเป็นเครื่องยืนยัน และให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงทะเบียนช่วยเช็กอีกครั้งหนึ่ง

Skip to content