เผย Insight คนทำงาน 5 เหตุผลที่ทำให้อยากเปลี่ยนงาน และอยากทำงานต่อ

จ๊อบไทยดอทคอม เผยข้อมูลรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของคน 3 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Gen X Gen Y และ Gen Z เกี่ยวข้องกับเรื่องการหางาน สมัครงาน ประจำปี 2560 โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศกว่า 6,000 คน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว พบว่า 69% ในกลุ่มสำรวจเป็นคนมีงานทำ และในจำนวนนั้น 73% มีแผนจะเปลี่ยนงานใหม่ โดยให้เหตุผลว่า ไม่พึงพอใจเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนมาเป็นอันดับหนึ่ง รวมถึงไม่มีความก้าวหน้าในสายงานที่ทำ และไม่พึงพอใจเรื่องสวัสดิการ ตามลำดับ

เมื่อตาม Gen ต่างๆ จะพบว่า Gen X มองปัจจัยเรื่องการเดินทางที่สะดวก ในขณะที่ Gen Z มองปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกทำงานอยู่กับองค์กรนั้นๆ ต่อไป

5 เหตุผลส่วนใหญ่ที่ต้องการหางานใหม่ ได้แก่

อันดับ 1 ไม่พอใจในเรื่องเงินเดือน 22.86%
อันดับ 2 ไม่มีความก้าวหน้าในสายงาน 19.33%
อันดับ 3 ไม่พอใจเรื่องสวัสดิการ 15.62%
อันดับ 4 ไม่พึงพอใจเรื่องโบนัส 10.61%
อันดับ 5 งานที่ทำไม่มีความท้าทาย 9.84%

5 เหตุผลที่คนทำงานยังเลือกที่จะทำงานกับองค์กรเดิมต่อไป ได้แก่

อันดับ 1 เงินเดือนเป็นที่พึงพอใจ 18.19%
อันดับ 2 มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 12.27%
อันดับ 3 มีสวัสดิการที่ดี 11.99%
อันดับ 4 การเดินทางที่สะดวก 10.44%
อันดับ 5 บริษัทมีความมั่นคง 9.73%

จากผลสำรวจจะเห็นว่า “เงินเดือน” เป็นสิ่งสำคัญที่คนทำงานทุก Gen ให้ความสำคัญ ดังนั้นหากต้องเปลี่ยนงานใหม่ อัตราเงินเดือนที่ต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่กว่า 37% บอกว่าต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น 5-10% ตามมาด้วยต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น 11-20% คิดเป็น 31% ต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้น 21-30% คิดเป็น 13% และต้องการเงินเดือนเพิ่มขึ้นถึง 30% ขึ้นไป มีจำนวน 12% ส่วนกลุ่มที่ต้องการเงินเดือนเท่าเดิมมี 7%

นอกจากเงินเดือนแล้ว ปัจจัยที่ให้ความสำคัญรองลงมาคือ

อันดับ 1 ต้องการโอกาสก้าวหน้าในสายงาน 30.44%
อันดับ 2 ต้องการองค์กรที่มีงบประมาณในการส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน 19.34%
อันดับ 3 มีเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น 18.85%
อันดับ 4 มีสวัสดิการพิเศษอื่นๆ เช่น ฟิตเนส รถรับ-ส่ง ฯลฯ 16.84%
อันดับ 5 มีสวัสดิการเงินออม 14.22%

โดยในกลุ่ม Gen Z ซึ่งถือเป็นกลุ่มแรงงานที่กำลังเข้ามาในอนาคตยังเสริมเหตุผลว่าการที่องค์กรหรือบริษัทมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเลือกทำงานกับองค์กรนั้นๆ เช่นกัน

5 จังหวัด ที่คนไทยอยากไปทำงานมากที่สุด ได้แก่

อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร 26.90%
อันดับ 2 ชลบุรี 9.83%
อันดับ 3 สมุทรปราการ 6.61%
อันดับ 4 ระยอง 5.47%
อันดับ 5 ปทุมธานี 4.86%

 

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5% เลือกที่จะไปทำงานในต่างประเทศ โดยประเทศที่ได้รับความสนใจในการไปทำงานมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

อันดับ 1 ญี่ปุ่น 17.39%
อันดับ 2 สหรัฐอเมริกา 15.84%
อันดับ 3 สิงคโปร์ 9.94%
อันดับ 4 ออสเตรเลีย 8.39%
อันดับ 5 เกาหลีใต้ 7.45%

จากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศทั้งหมด มีจำนวน 21% บอกว่าต้องการไปทำงานในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC และอีก 7% บอกว่าอยากไปทำงานในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม หรือ CLMV

5 ช่องทางที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้หางาน สมัครงาน คือ

อันดับ 1 เว็บไซต์หางาน สมัครงาน 40%
อันดับ 2 เว็บไซต์ของบริษัทที่ต้องการสมัคร 17.56%
อันดับ 3 คนรู้จัก 11.73%
อันดับ 4 Walk in ไปยังบริษัท 7.81%
อันดับ 5 เว็บไซต์หางานเฉพาะทาง 5.90%

Skip to content