สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้ประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยพึ่งพิง ดังนั้นสิทธิประโยชน์สําหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างมากต่อผู้สูงอายุ

และเพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ขึ้น ซึ่งเป็นการให้บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ให้มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามมาตรา 11 ดังนี้

 

 

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

 1. มาตรา 11 (1)

การบริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วเป็นกรณีพิเศษ

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • มีช่องทางเฉพาะอำนวยความสะดวก รวดเร็ว
 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ
 • จัดอุปกรณ์ให้ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ

 

 1. มาตรา 11 (2)

การศึกษา การศาสนาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

จัดศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน และให้มีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถึงขั้นอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และมีรายการต่างๆ เพื่อผู้สูงอายุ

 

 1. มาตรา 11 (3)

การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม

 • บริการจัดหางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูล
 • การอบรมฝึกทักษะอาชีพตามอัธยาศัย

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

ให้ข้อมูล คำปรึกษา ข่าวสารตลาดแรงงาน การจัดหางาน รับสมัครงาน บริการข้อมูลทางอาชีพ ตำแหน่งว่างงาน การอบรมและฝึกอาชีพ โดยมีศูนย์กลางข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งงาน สำหรับผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่ง

 

 1. มาตรา 11 (4)

การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มหรือชมรมผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมภายในชุมชน และ/หรือระหว่างชุมชน และส่งเสริมการใช้ศักยภาพผู้สูงอายุ โดยเพิ่มการจัดกิจกรรมทางกีฬานันทนาการ และการถ่ายทอดภูมิปัญญา

 1. มาตรา 11 (5)

การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือบริการสาธารณะอื่นๆ

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
 • การดูแล ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
 • การบริการสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
 • การจัดพาหนะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ

 

 1. มาตรา 11 (6)

การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • ขสมก. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับส่วนลดจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำหรับค่าโดยสารครึ่งราคา โดยแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่ใช้บริการ
 • รถไฟฟ้า BTS ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถซื้อบัตร แรบบิทสำหรับผู้สูงอายุได้ ซึ่งจะมีสิทธิประโยชน์ลดราคาโดยสารรถไฟฟ้า
 • รถไฟ ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิโดยสารครึ่งราคา สามารถซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน ของทุกปี
 • รถไฟใต้ดิน MRT ผู้สูงอายุสามารถขึ้น MRT โดยได้รับส่วนลด 50% ของค่าโดยสารปกติในทุกเส้นทาง สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถซื้อบัตรผู้สูงอายุได้ โดยจะต้องออก

บัตรขั้นต่ำครั้งแรกราคา 180 บาท (ประกอบด้วย มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร
50 บาท และค่าธรรมเนียม การออกบัตร 30 บาท)

 • รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ถือบัตร Senior Citizen Smart Pass จะได้รับส่วนลดค่าโดยสาร 50% จากราคาปกติ 15 – 45 บาท
 • รถทัวร์ (บขส.) ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด 50% ของราคาค่าโดยสาร (ลดเฉพาะค่าโดยสารไม่ลดค่าธรรมเนียม) ที่ใช้บริการรถโดยสารประจำทางหมวด 2 และหมวด 3 เฉพาะรถโดยสาร ของ บขส.เท่านั้น โดยผู้สูงอายุจะต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานจำหน่ายตั๋วเพื่อรับสิทธิ
 • เครื่องบิน

บางกอกแอร์เวย์ส ผู้สูงอายุจะได้รับส่วนลด 10% จากราคาบัตรโดยสารราคาปกติ สำหรับทุกเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เลย โดยไม่ต้องรอโปรโมชั่น นอกจากนี้
ยังสะดวกสบายขึ้นไปอีก ด้วยการขอรับเก้าอี้รถเข็ญแบบฟรี เพียงแค่แจ้งล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนวันที่ออกเดินทาง

การบินไทย ลดหย่อนค่าโดยสารเครื่องบินในเส้นทางบินภายในประเทศ ร้อยละ 15 ชั้นธุรกิจ ร้อยละ 35 ของอัตราค่าโดยสารปกติในชั้นประหยัด สำหรับการเดินทางวันจันทร์ -พฤหัสบดี และร้อยละ 30 ของอัตราค่าโตยสารปกติในชั้นประหยัด สำหรับการเดินทางวันศุกร์- อาทิตย์ (เที่ยวบินการบิน ไทย TG 3 DIGITS ONLY)

 • เรือ กรมเจ้าท่าได้ลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป สำหรับเรือประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งเรือด่วนเจ้าพระยา เรือในคลองแสนแสบ และเรือข้ามฟาก เพียงแสตงบัตรสิทธิที่กรมเจ้าท่าออกให้ ผู้สนใจสามารถทำบัตรได้ที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ

 

 1. มาตรา 11 (7)

การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ เช่น อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวนสัตว์ สถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

 

 1. มาตรา 11 (8)

ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • การให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ
 • กรณีผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ด้วยกฎหมาย และถูกทอดทิ้ง
  จะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุน การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฏหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว โดยช่วยเหลือเป็นเงินได้ตามความจำเป็น และเหมาะสม ครั้งละ ไม่เกิน 500 บาท

 

 

 1. มาตรา 11 (9)

ด้านการให้คำแนะนำปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • การให้คำแนะนำ ปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ
 • กรณีผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม แสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และถูกทอดทิ้ง
  จะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุน การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง และการให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางการแก้ไขปัญหา ครอบครัว

 

 1. มาตรา 11 (10)

การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

กรณีผู้สูงอายุที่เดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครองการส่งเสริม และการสนับสนุน การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ผู้สูงอายุตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง โดยช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสม ไม่เกินวงเงินครั้งละ 2,000 บาท และจะช่วยได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อคนต่อปี

 

 1. มาตรา 11 (11)

การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สัญชาติไทย ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้จัดให้อย่างเป็นประจำ จะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยังชีพ เป็นรายเดือนตลอตชีวิต โดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้

 • อายุ 60-69 ได้รับเดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70-79 ได้รับเดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80-89 ได้รับเดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเดือนละ 1,000 บาท

 

 1. มาตรา 11 (12)

การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (1) มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป (2) มีสัญชาติไทย (3) อยู่ในครอบครัวที่ยากจนตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา (4) ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจนไม่สามารถจัดการศพตามประเพณีได้ กรณีที่ผู้สูงอายุยากจนและไม่ได้รับการสำรวจ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ต้องให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต
หรือนายอำเภอ หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง โดยยื่นคำขอภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร หากผ่านคุณสมบัติจะได้รับการ ช่วยเหลือรายละ 2,000 บาท

 

 1. มาตรา 11 (13)

การอื่นตามที่กรรมการระกาศกำหนด

 • การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
 • การประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับ

บริการที่จัดไว้ตามสิทธิผู้สูงอายุ

 • การจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด
  • จัดบริการโดยตรงสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ลิฟต์ พื้นเรียบราวบันได ทางลาด ราวจับในห้องน้ำ
  • จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
  • จัดบริการรถเข็น
 • การจัดบริการสถานที่ท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติประกาศกำหนด
 • ด้านการท่องที่ยว การจัดกิจกรรมโครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น นันทนาการสัญจรผู้สูงอายุรื่นรมย์ (ไหว้พระ 9 วัด)
 • ด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น การบริการตรวจสุขภาพ ทดสอบสรรถภาพทางร่างกาย
  ใช้บริการในสนามกีฬา สวนสุขภาพ ลานกีฬาแอโรบิค สนามเปตอง ห้องออกกำลังกาย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา การลีลาส และการรับสมัครเป็นสมาชิกชมรมศุภชลาสัย
 • การประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิที่ได้รับ
 • จัดทำคู่มือสิทธิผู้สูงอายุ
 • โปสเตอร์สิทธิผู้สูงอายุ
 • Animation สิทธิผู้สูงอายุ

 

แหล่งอ้างอิง : http://www.dop.go.th/th/benefits/3/765

https://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-digest/digest018.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *