การสงเคราะห์ การจัดการศพตามประเพณี

ผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับสิทธิการสนับสนุน การสงเคราะห์การจัดการศพตามประเพณี สำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่ไม่สามารถจัดงานศพได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุน การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติ

ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สูงอายุ ต้องอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนน้อยกว่า 38,000 บาทต่อคนต่อปี แต่หากผู้สูงอายุไม่มีชื่ออยู่ในบัญชี จะต้องมีการรับรองตามแบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุ โดยให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรองประกอบการยื่นคำขอ
 • กรณีผู้สูงอายุไม่มีชื่ออยู่ในบัญชี ตามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ต้องมีใบรับรองตามแบบรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุ และกรณีไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลในปีที่ตาย แต่ผู้สูงอายุอยู่ในครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ข้อมูล (จปฐ.) (ศผส.02) และไม่ได้รับการสำรวจข้อมูลในปีนั้น ให้นายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน หรือนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือนายกเมืองพัทยา เป็นผู้ออกหนังสือรับรองประกอบการยื่นเรื่อง
 • เป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ หรือมีญาติแต่มีฐานะยากจน ไม่สามารถจัดงานศพตามประเพณีได้

 

ขั้นตอนการดำเนินการยื่นคำขอ

 • การยื่นเรื่อง
 • ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุ และต้องมีหนังสือแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01) โดยต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร
 • ผู้ยื่นคำขอและผู้รับรองต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
 • ผู้ที่จะสามารถรับรองตามแบบ ศผส. 02 ได้แก่ นายอำเภอ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขต หรือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือนายกเมืองพัทยา หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานประชุม
 • หลักฐานในการยื่นคำขอ
 • ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุฉบับจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
 • สมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ
 • แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corparate Online
 • แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01)

หมายเหตุ: บัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่หมดอายุ และกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสิทธิให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน เป็นหลักฐานว่ามีสิทธิรับเงินอุดหนุนพร้อมนำบัตรประชาชน เพื่อทำการเปิดบัญชี โดยจะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีและอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ

 

 

 

 • สถานที่หรือหน่วยงานที่รับเรื่อง
 • กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
 • จังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือเมืองพัทยา หรือเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล

หมายเหตุ: สามารถยื่นคำขอได้ในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือภูมิลำเนาที่ถึงแก่ความตาย

การพิจารณาการอนุมัติจ่ายเงิน

 • กรณีผ่านการพิจารณา

เมื่อคุณสมบัติและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน โดยเสนอผู้มีอำนาจเบิกจ่ายอนุมัติเงินรายละ 3,000 บาท (ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคาะห์ในการจัดดารตามประเพณี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 ง เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/117/T_0024.PDF

 

 • กรณีไม่ผ่านการพิจารณา

หน่วยงานจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อผู้ยื่นคำขอ

 

ช่องทางการรับเงินสงเคราะห์ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

 • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน ผ่านระบบ Krungthai Corparate Online
 • เช็ค ต้องมีใบสำคัญรับเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่และพยานลงนามให้ครบถ้วนและให้มีการถ่ายภาพ
 • กรณีจ่ายเป็นเงินสด ต้องมีใบสำคัญรับเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่และพยานลงนามให้ครบถ้วน โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ ร่วมเป็นพยานและจัดให้มีการถ่ายภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือผู้สูงอายุ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

โทรศัพท์: 02 642 4305-6

โทรสาร: 02 642 4305-6

อีเมล: rpess.dop@gmail.com

 

ดาวน์โหลดคู่มือ การสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณีได้ที่: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER24/DRAWER022/GENERAL/DATA0000/00000034.PDF

แหล่งอ้างอิงข้อมูล: http://www.oic.go.th/web2017/main_.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *