เกี่ยวกับโครงการ

 เว็บไซต์รวมพลัง – คุณค่า ศักดิ์ศรี ผู้สูงอายุ คนพิการ

 

เริ่มต้นจากคำว่า “บูรณาการ” กับความหมายที่หลากหลาย

ร่วมลงแรง ลงความคิด ลงทรัพยากรระหว่างหน่วยงานมากกว่า 2 หน่วยงานขึ้นไป

เชื่อมโยง – หนุนเสริม – ต่อยอด ความรู้ การทำงาน ความเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผสมผสานแนวคิด การเสริมพลัง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การลดความเหลื่อมล้ำ และเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

บันทึก บอกเล่า “คลังปัญญา” และ “แหล่งเรียนรู้” เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาไทย สร้างวิถีเศรษฐกิจร่วมสมัย สรรสร้างไอเดียใหม่

สนับสนุน แบ่งปัน ยืนอยู่เคียงข้าง ‘กลุ่มคนพิการ’ ‘ผู้สูงอายุ’ รองรับสังคมสูงวัย และสะกิดเตือนให้เตรียมพร้อม ตั้งแต่วัย 35+

ขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่เริ่มตั้งต้น นำพานโยบายสู่การปฏิบัติ ของ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น พ.ศ.2558 ..รัฐ-ราษฎร์ร่วมใจ..

พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ร่วมสานต่อเจตนารมย์ ขยายวงวัฒนธรรม “บูรณาการ” และ “พลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง” ให้กว้างขวางออกไป

…เจตนารมย์ที่ยังคงทันสมัย ในจังหวะเวลานี้ของสังคมไทย

สิงหาคม 2563

 

 

Skip to content