ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120  

โทรศัพท์ 0-2564-6900 # 72042
โทรสาร  0-2564-9876
อีเมล kamolpun.pun@nstda.or.th , suphaphan.kat@nstda.or.th

    Skip to content